ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Προσλήψεις γυμναστών στον Δήμο ΚέρκυραςΟ Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α , 49100 Κέρκυρα. Πληροφορίες: Κοντού Σοφία & Κοτινά Αικατερίνη, τηλ.2661362775/776)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, ήτοι από την 24/02/2017 έως και τις 06/03/2017 (δεδομένου ότι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι αργία).
altsantiri.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου