ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ρυθμίσεις χρεών προς Δήμο & ΔΕΥΑΚ


Ρυθμίσεις χρεών προς Δήμο & ΔΕΥΑΚ

Ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο εφαρμογής του (άρθρου 52 του Νόμου 4483/2017),  καλεί  τους οφειλέτες  του να προσέλθουν στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, προς ενημέρωση και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων τους.

Αναλυτικότερα η νέα ευνοϊκή ρύθμιση  έχει ως εξής:

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 20 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια του νόμου είναι τέσσερις ( 4) μήνες και η καταληκτική ημερομηνία  για την σχετική αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση είναι μέχρι  30-11-2017.


Που να απευθυνθείτε

Όσοι από τους οφειλέτες του Δήμου επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης, πρέπει να προσέλθουν έως 30-11-2017 στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και να καταθέσουν σχετική αίτηση.  Επισημαίνουμε στους ενδιαφερόμενους ότι οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες έως 30-9-2017, διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Για το λόγο αυτό καλούμε όσους δημότες έχουν οφειλές από τέλη, φόρους, κοιμητήρια, κ.ο.κ., κ.λ.π, για τα οποία δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο από το Δήμο, να φροντίσουν για την τακτοποίησή τους έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 , προκειμένου να μπορέσουν να τις ρυθμίσουν.

Επίσης γνωρίζουμε στους δημότες μας ότι η ρύθμιση αναστέλλει τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος από τις κείμενες διατάξεις να λάβει σε βάρος των οφειλετών του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στο Ταμείο του Δήμου, στο Μαράσλειο,  στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στο τηλέφωνο 26613.62716.
Ρυθμίσεις οφειλών και στη ΔΕΥΑΚ
         
Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην επιχείρηση ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΥΑΚ με βάσει το νόμο 4483/17. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς την επιχείρηση που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30/9/2017 με απαλλαγή έως και στο 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εάν καταβάλουν εφάπαξ το ποσόν. Αν προτιμήσουν τη ρύθμιση από 2 έως 24 δόσεις η μείωση της προσαύξησης θα γίνεται κατά 80%. Αν προτιμήσουν τη ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις η μείωση μειώνεται μέχρι και στο 50%. Ελάχιστο ποσό δόσης είναι 20,00 €. Η ΔΕΥΑΚ σημειώνει στην ανακοίνωση της ότι η καθυστέρηση καταβολής της δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30-11-2017. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, στην πόλη της Κέρκυρας, στην Αχαράβη,  στην Λευκίμμη, και στα Μωραϊτικα, 2661077077.

Τις προηγούμενες μέρες,


Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ανακοινώσει ήδη πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών των δημοτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου. Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση έχει ως βασικά χαρακτηριστικά: Οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών να έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη του προγράμματος ρύθμισης. Επίσης θα υπάρξει απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα.