ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στο Δήμο ΚέρκυραςΟ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (1/1) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στον Δήμο Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κέρκυρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1 ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γ ραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κέρκυρας, ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ.49132 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Αικατερίνης Κοτινά, τηλ. επικοινωνίας: 2661362776 ή κας Ελισάβετ Κωτίτσα, τηλ. επικοινωνίας: 2661362774. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.