ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Όλη η αλήθεια για τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης - Το υπόμνημα της Επιτοπής Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας - ΒΙΝΤΕΟΣήμερα  στη 1 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της ΠΙΝ η μελέτη για τις υδρογεωλογικές συνθήκες στο χώρο όπου η εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Λευκίμμης. Για αυτό και έχει ξεχωριστή σημασία το πολυσέλιδο (55 σελίδες) υπόμνημα της Επιτροπής Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας που συντάχθηκε τον περασμένο Ιούλιο και παρουσιάζει το www.argyrades.gr Ένα υπόμνημa που περιέχει την επιστημονική αλήθεια για τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης αποδεικνύοντας, εκτός των άλλων:

1.      Είναι ανέφικτοι οι όροι ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ :
Ώστε ο ΧΥΤΑ να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ
Να λειτουργήσει μόνο κατά τη Μεταβατική περίοδο δηλ. μέχρι το έτος στόχο 2020. Γιατί οι απαιτούμενες δράσεις δεν έχουν καμία πιθανότητα να υλοποιηθούν.

2.      Το ίδιο Αυτοδιοικητικό Σύστημα με υπερβάλλοντα ζήλο και κατά προτεραιότητα προωθεί  το αναχρονιστικό έργο του παράνομου ΧΥΤΑ Νότιας  Κέρκυρας, αντιστρέφοντας προκλητικά την βαρύτητα των προτάσεων του ΠΕΣΔΑ και ακυρώνοντας την ουσία του σχεδιασμού.
3.      Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Παρασύρει  την κοινωνία της Κέρκυρας σε μια μάταιη και καταστροφική περιπέτεια. Μάταιη γιατί ο ΧΥΤΑ  Ν. Κέρκυρας θα υπερκορεστεί σε λιγότερο από ένα χρόνο και καταστροφική γιατί ο προσωρινός εφησυχασμός θα μεταφέρει το πρόβλημα πολύ σύντομα διογκωμένο.
4.      Καταδικάζει (παρά τις προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές δεσμεύσεις) την ανθρωπογεωγραφία της Νότιας Κέρκυρας, αναπαράγοντας τον διαχρονικό ρατσισμό σε βάρος των κατοίκων της.

5.      Ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε να προλάβουμε  τη διολίσθηση σε καταστάσεις που θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και τελικά στην χειμάζουσα οικονομία του τόπου.

6.      Να αποτρέψουμε το επιχειρούμενο έγκλημα λειτουργίας του παράνομου ΧΥΤΑ και μεταφοράς της Κεντρικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην «μακρυνή και αυθαδεστάτη Λευκίμμη», όπως την χαρακτήρισαν κάποιοι από τους κατακτητές στο παρελθόν.

Αναλυτικά το Υπόμνημα


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΣΟΡΑΧΙΑ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δν/ση: 21ης Μαρτίου 93, 49080 Λευκίμμη
Τηλ: 2662022590 – 6932576189
e-mail: teliskotinas@yahoo.gr
Λευκίμμη, Μάιος 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ                                         
ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
    Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ         
    Β. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 ΙV.  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 V. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΠΕ
Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ             ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1.Γενικά
2. ΑΕΠΟ
- Ν. 4014/2011
- Ν. 4042/2012
- Υπ. απόφ. 48963/2012
- Υπ. απόφ. 167563/ΕΥΠΕ/2013
- ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013
            3.ΜΠΕ
- Ν. 4014/2011
- Ν. 4042/2012
- ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013
- Υπ. απόφ. 170225/2014
            4. Φάκελος  Ανανέωσης/Τροποποίησης
- Ν. 4014/2011
- Υπ. απόφ. 170225/2014
           5.  Διαπιστώσεις
 
VΙ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
VΙΙ. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΕΠΟ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ΑΠΟ: Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων
ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα
ΒΑΑ: Βιοαποδομήσιμα  Αστικά Απόβλητα
ΒΔΤ: Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
ΓΠΣ: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΔσΠ: Διαλογή στην Πηγή
ΕΕΑ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων
ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
ΕΣΔΑ: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΖΟΕ: Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΙΓΜΕ: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
ΜΕΑ: Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Μ.Ι.Π.: Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού
ΜΠΕ: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΝΕΧΩΠ: Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
ΟΕΔΑ: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΕΣΔΑ: Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΙΝ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΣΜΑ: Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΧΥΤΑ/Υ:Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων. Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Τη μελέτη Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας συνέταξε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, ύστερα από ανάθεση στον Μηχ. Περιβάλλοντος Πέτρο Ι. Χαλμούκη και συνοδεύεται από:
Φωτογραφική τεκμηρίωση
Παράρτημα εγγράφων
Χάρτες-Σχέδια
Η πρώτη έκδοση της μελέτης έγινε τον Αύγουστο του 2016 και η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων για ζητήματα πληρότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον Φεβρουάριο του 2017.
Η ακολουθούμενη διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρ. 5 και 6 του Ν.4014/2011 και των κανονιστικών Υπουργικών Αποφάσεων που τον εξειδικεύουν.

ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Το έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας αποτελεί προϊόν του Α΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας (1990-1999).
    Η Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου φέρει αριθμ. πρωτ. 6391/ 1998/  Γ. Γραμματέα ΠΙΝ και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 7293/09-08-1999/ Γ. Γραμματέα ΠΙΝ. Οι δύο ως άνω αποφάσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση πολλαπλών ουσιωδών διατάξεων του νόμου (ιδέ συνημμ. από Ιούλιο 2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας).
2. Ο Α΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ εκρίθη, με την  με αριθμ. ΣτΕ 2499/1999 /Ε΄ Τμήμα Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παράνομος και ακυρωτέος.
3. Ο τότε Σύνδεσμος Καθαριότητας Νομού Κέρκυρας έκανε αποδεκτή την ως άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο σύνολό της και προχώρησε από μηδενική βάση στη σύνταξη νέας μελέτης με τίτλο «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας» για την διεξαγωγή Β΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας.
4. Κατά τον δεύτερο σχεδιασμό, ενώ όλες οι Πράξεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των ομοειδών προς τον ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας και μη υλοποιημένων έργων ακυρώθηκαν, ως προϊόντα παράνομου σχεδιασμού, καταχρηστικά και άκρως μεροληπτικά, η πράξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, θεωρήθηκε, κατ’ εξαίρεση, ως έγκυρη. Στην ενέργειά του αυτή ο Σύνδεσμος προέβη παρά την αντίθετη θέση του αρμόδιου Νομαρχ. Συμβουλίου, που διατυπώθηκε κατά την 20η συνεδρίασή του, στις 05-12-2000.
5. Ακολούθως, ο Σύνδεσμος Καθαριότητας προώθησε κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες υλοποίησης του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, ενώ συστηματικά «πάγωσε» τις ενέργειες για την εκ νέου Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Βόρειας Κέρκυρας.
6. Το αρχικό Περιφερειακό Σχέδιο Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων/2006 εκτός του ότι επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη με το δεύτερο Νομαρχιακό Σχεδιασμό, όσον αφορά την εγκυρότητα της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, καταργεί, επί πλέον, το αντίστοιχο έργο του ΧΥΤΑ Βόρειας Κέρκυρας, παρά την αντίθετη προγραμματική θέση του ΥΠΕΧΩΔΕ (Έγγρ. με αριθ. πρωτ. 6410/06-06-2000/ΥΠΕΧΩΔΕ), επικυρώνοντας και ολοκληρώνοντας την κατ’ εξακολούθηση μεροληπτική πολιτική του Συνδέσμου εις βάρος της περιοχής της Νότιας Κέρκυρας.
7. Η ως άνω ακυρωμένη από το Συμβούλιο της Επικρατείας και καταχρηστικά ισχύουσα ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας κατέστη, επιπροσθέτως, κατά την 30-09-2007 «επιγενόμενα ακυρωτέα» με βάση το αρθρ. 14 της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ (σχετικό από 09-06-2009 Γνωμοδοτικό Σημείωμα καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών Πάνου Λαζαράτου), (συν. στοιχείο 1).
8. Στη συνέχεια εκδόθηκε πράξη Τροποποίησης και Ανανέωσης της ανυπόστατης ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας με αριθ. πρωτ. 1411/2010 / Γ. Γραμματέα ΠΙΝ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα εκτεθέντα περί νομιμότητας του έργου. Το προβαλλόμενο επιχείρημα στην ως άνω απόφαση ότι το έργο του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, κατά τον κρίσιμο χρόνο έναρξης της ισχύος της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ δεν ήταν «υφιστάμενο»  αφού δεν είχε «υλοποιηθεί»  είναι σαθρό και υποκρύπτει σκοπιμότητα και καταστρατηγεί την ουσία του νόμου. Είναι σαφέστατη η διάκριση περιεχομένου και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των εννοιών του «νομικά υφιστάμενου έργου» κατά τον κρίσιμο χρόνο και του «κατασκευαστικά  υφιστάμενου έργου».
9. Μετά παρέλευση επτά ετών, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. προέβει σε νέα αίτηση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, παρά το γεγονός ότι παρόμοιο αίτημα:
α. Είναι περιβαλλοντικά και νομικά ανέφικτο και
β. Απερρίφθη κατά το έτος 2010 από την τότε αρμόδια Νομαρχιακή Αρχή (έγγρ. με αριθμ. πρωτ. 872/14-12-2010 Νομάρχη Κέρκυρας),  (συν. στοιχείο 13).
10, Για τους λόγους αυτούς ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. επιδιώκει την θεσμικά αναγκαία νέα Ανανέωση/Τροποποίηση της
- πολλαπλά παράνομης
- ακυρωμένης από το Συμβούλιο της Επικρατείας
- επιγενόμενα ακυρωτέας και
- ανυπόστατης
ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, αδιαφορώντας για ζητήματα νομιμότητας (παρ. 1 έως και 9 της παρούσης ενότητας).
Εκτενέστερη  αναφορά των θεσμικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που απαρτίζουν το ιστορικό του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, εμφανίζεται στο συνημμένο προκαταρκτικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας (Ιούλιος 2015, συνοδευόμενο από όλα τα αναγκαία σχετικά έγγραφα).

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιόνιων Νήσων εξετάζοντας το αίτημα του αρμόδιου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. περί Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, οφείλει, προ πάσης άλλης ενέργειας, να λάβει σοβαρά και υπεύθυνα υπόψη της όλα τα με επιγραμματικό τρόπο τεθέντα στην ως άνω ενότητα ΙΙ. (ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ) ζητήματα περί μη νομιμότητας του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας και να διακόψει τη διαδικασία ως παράνομη. Την ως άνω θέση υποστηρίζει με έμφαση κάνοντας χρήση του Διεθνούς Δικαίου για το περιβάλλον, με ενδελεχή Γνωμοδότηση του ο πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Φαίδων Δεκλερής, ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας (συν. στοιχείο 10).
Εφόσον η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή αγνοήσει το πρωταρχικό ζήτημα της νομιμότητας και προωθήσει τη διαδικασία Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, καταστρατηγώντας την έννομη τάξη, οφείλει:
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 6 (Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ) της ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013/ΥΠΕΚΑ (εξειδικεύει τις διαδικασίες της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/2011),  για έργα και δραστηριότητες των Υποκατηγοριών 1 και  2 της Κατηγορίας Α΄, όπως το έργο ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και, εφόσον ο σχετικός φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ κριθεί επαρκής, εντός χρονικού διαστήματος 25 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, να αξιολογήσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
- είτε, εφόσον διαπιστώσει ότι επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις  στο περιβάλλον, να ζητήσει με το έντυπο υπό στοιχείο Δ7 την υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου,
- είτε να ανανεώσει την ΑΕΠΟ με τις αναγκαίες συμπληρώσεις λαβαίνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις,
- είτε, τέλος, να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 7 της ίδιας ως άνω απόφασης, για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ (Υποκατηγορίες 1 και  2), εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, εντός χρονικού διαστήματος 25 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου,
- εφόσον εκτιμήσει ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών 
  επιπτώσεων, να εκδώσει νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη Τροποποίησης ΑΕΠΟ,
- εφόσον διαπιστώσει ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική
  μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου, να  ζητήσει,  σύμφωνα με το υπόδειγμα που αποτυπώνεται  στο έντυπο υπό στοιχείο Δ7, την υποβολή νέας ΜΠΕ προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία του αρθρ. 5, έκδοσης της νέας ΑΕΠΟ.
Παρόμοιες ενέργειες της παρ. 4 του αρθρ. 6 (Ανανέωση) και της παρ. 4 του αρθρ. 7 (Τροποποίηση) της ΚΥΑ οικ. 187563/ΕΥΠΕ/2013/ΥΠΕΚΑ, όπως προκύπτει από την ακολουθούμενη διαδικασία, δεν έχουν μέχρι σήμερα διεκπεραιωθεί. 
Το συμπέρασμα αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι :
α. Ούτε το έντυπο Δ7 έχει συμπληρωθεί, ( με το οποίο η περιβαλλοντική αρχή, εφ’ όσον διαπιστώσει ότι επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί την υποβολή νέας ΜΠΕ), για καμία από τις περιπτώσεις Ανανέωσης ή Τροποποίησης,
β. Ούτε άλλο υπηρεσιακό έγγραφο  (πρακτικό) των αρμοδίων  παραγόντων της περιβαλλοντικής αρχής έχει συνταχθεί και υπογραφεί, βάσει του οποίου να προκύπτει ότι από την Ανανέωση/Τροποποίηση  της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, λόγω των διαφοροποιήσεων, ουδεμία ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επέρχεται.
Σημειωτέον ότι η σύνταξη παρόμοιου πρακτικού και η δημοσιοποίησή του αποτελεί πράξη όχι μόνον απολύτως αναγκαία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αλλά και επιβαλλόμενη από τον κώδικα, η οποία (πράξη) δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άτυπης υποκειμενικής εκτίμησης.
Συνεπώς η διαδικασία για την Ανανέωση/Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ευρίσκεται, επί του παρόντος, στη φάση δημοσιοποίησης του Φακέλου Ανανέωσης /Τροποποίησης ΑΕΠΟ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού. [ παρ. 3 του αρθρ. 6 της ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013, ΥΠΕΚΑ ( Ανανέωση) και παρ. 3 του άρθρ. 7 της ίδιας ως άνω απόφασης (Τροποποίηση)].
Β. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Όσον αφορά το ζήτημα της επιβεβλημένης διαβούλευσης με το κοινό ( παρ. 3 (ζ) του αρθρ. 18 του Ν. 4014/2011) ο εν λόγω νόμος και οι κανονιστικές διατάξεις που τον εξειδικεύουν επιτάσσουν τα ακόλουθα:
α. Σύμφωνα με το άρθρ. 19 του ως άνω νόμου, κατά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση προβλέπονται αφενός γνωμοδοτήσεις φορέων, αφετέρου δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ των γνωμοδοτούντων φορέων συγκαταλέγεται το κοινό και το ενδιαφερόμενο κοινό. (Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι φορείς εκπροσώπησής τους. Ενδιαφερόμενο κοινό είναι το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή το κοινό του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα).
β. Σύμφωνα, όμως, με το άρθρ. 20 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή υποχρεούται να διασφαλίζει την δυνατότητα της συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στις ακόλουθες, μεταξύ των άλλων, περιπτώσεις:
- Στην Ανανέωση υφιστάμενης ΑΕΠΟ, όταν απαιτείται υποβολή νέας ΜΠΕ,     σύμφωνα με την παρ. 2 (α) του άρθρ. 5  του Ν. 4014/2011 και
- Στην Τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όταν λόγω των διαφοροποιήσεων, πρόκειται να επέλθει ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παρ. 2 (α) του άρθρ. 6 του Ν.4014/2011.
Για τη συμμετοχή του κοινού κατά την διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης τίθενται στην διάθεσή του ενδιαφερομένου κοινού τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα IV της ως άνω ΚΥΑ /2013.
Προς επίρρωση των ανωτέρω και με βάση την παρ. 6 (β) του άρθρ. 3 της ΚΥΑ 1649/45/2014 το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενεργώντας ως αρμόδιος γνωμοδοτικός φορέας επί ΜΠΕ δύναται να συνεκτιμά τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού. Το ενδιαφερόμενο κοινό διατυπώνει στην προκειμένη περίπτωση τις απόψεις του κάνοντας χρήση του εντύπου με τα στοιχεία Δ11 του Παραρτήματος Α της ως  άνω ΚΥΑ /2014. Σύμφωνα με την ενότητα 4 του εντύπου τα σχόλια - παρατηρήσεις γίνονται μόνον επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ).
Κατά την παρούσα συνεπώς φάση της διαδικασίας δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων Κατηγορίας Α΄ Υποκατηγορίας Α2 στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, δεν απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης (αρθρ. 5 και 6 του ν. 4014/2011, αρθρ. 6 και 7 της Υπ. απόφ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013/ΥΠΕΚΑ, και αρθρ. 2 «πεδίο εφαρμογής», αρθρ. 6 «Διαδικασία δημοσιοποίησης φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ ή φακέλου  Τροποποίησης ΑΕΠΟ» και αρθρ. 7 « Ενημέρωση του κοινού και συμμετοχή του ενδιαφερομένου κοινού» και της KYA  1649/45/2014).
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρ. 5 και 6 του Ν.4014/2011, όπως εξειδικεύεται με τα άρθρ. 6 και 7 της ΚΥΑ 167563/ ΕΥΠΕ/2013, επιβάλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 των ως άνω άρθρων, βάσει των οποίων η Περιβαλλοντική Αρχή οφείλει υπεύθυνα να αποφανθεί εάν για την εξεταζόμενη υπόθεση απαιτείται ή όχι σύνταξη ΜΠΕ.
Κατά την περίπτωση που η σύνταξη ΜΠΕ κριθεί αναγκαία τότε παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα διαβούλευσης σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν πιο πάνω. Εφόσον, εξ άλλου, κριθεί αναγκαία η σύνταξη νέας ΜΠΕ, τότε, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρ. 4 του Ν. 4014/2011 όπως εξειδικεύτηκε από το άρθρ. 5 της ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 που αφορά έργα Κατηγορίας Α΄, Υποκατηγορίας Α2.

ΙV.    ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
        (Πράξη κύρωσης με αριθμ. οικ. 63085/5401/27-12-2016 της με αριθμ. 256-26/2016 απόφασης του Περιφ. Συμβουλίου ΠΙΝ περί έγκρισης του «Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΙΝ»).

Στον Πιν. 17 (Προτάσεις μέτρων του Σχεδίου Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ τής με αριθμ. 256-26/2016 απόφασης του Περιφ. Συμβουλίου με θέμα την έγκριση του νέου επικαιροποιημένου και εναρμονισμένου ΠΕΣΔΑ ΠΙΝ προβλέπονται τα ακόλουθα:
Κατασκευή και λειτουργία νέου ΧΥΤΥ στην Κεντρ. Κέρκυρα.
Εναλλακτικά προβλέπεται συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας και λειτουργία του ως ΧΥΤΥ.
Η διάθεση των δεματοποιημένων υπολειμμάτων θα γίνεται :
- είτε στο νέο ΧΥΤΥ της Κεντρ. Κέρκυρας που θα βρεθεί και θα αδειοδοτηθεί,
           - είτε στο ΧΥΤΥ Νότ. Κέρκυρας, εφόσον εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια       
             λειτουργίας.
Σύμφωνα με τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ που συνοδεύει την απόφαση έγκρισής του (άρθρ. 2 – Γενικές Διατάξεις απόφασης) και με βάση το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ αυτής ( Προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων) για την Ενότ. Κέρκυρας ισχύουν τα ακόλουθα :
-   Σε σχέση με τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά έργα λειτουργικής αποκατάστασης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία, εφόσον εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
-   Τα σενάρια λειτουργίας είναι :
(α). Να δέχεται προς ταφή τα υπολείμματα από τη νέα Μονάδα Μεταβατικής Διαχείρισης των ΑΣΑ Κέρκυρας για το διάστημα της Μεταβατικής Διαχείρισης.
(β). Να εξυπηρετεί τη διαχείριση των αποβλήτων του νότιου τμήματος της Διαχειρ. Ενότ. Κέρκυρας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η χωροθέτηση μικρής μονάδας επεξεργασίας για τα υπολειμματικά απορρίμματα της περιοχής αυτής. Η μονάδα αυτή θα πρέπει να επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί για τη Διαχειρ. Ενότ. Κέρκυρας στο κεφάλαιο 6, της μελέτης του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων τόσο όσον αφορά την ανάκτηση των ΒΑΑ και Ανακυκλώσιμων Υλικών, όσο και του στόχου των υπολειμμάτων που θα οδηγούνται προς τελική διάθεση.
Σημειωτέον ότι το νέο ΠΕΣΔΑ προβλέπει ότι :
1. Επιβάλλεται να γίνεται χωριστή διαλογή στην πηγή των Βιοαποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών. Η προδιαλογή στην πηγή να απομακρύνει το 50.82% του συνόλου των ΑΣΑ (έτος στόχος 2020).
2. Σε υγειονομική ταφή να καταλήγουν λιγότερα από το 25.89% του συνόλου των ΑΣΑ (έτος στόχος 2020).
3. Στα υπολείμματα προς ταφή να περιέχονται λιγότερα από το 20% των Βιοαποβλήτων και λιγότερα από 25% των Ανακυκλώσιμων Υλικών.
4. Κατασκευή Μονάδας Μεταβατικής Διαχείρισης (μέχρι την κατασκευή της καθιερωμένης Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
5. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων της Μεταβατικής Διαχείρισης να μπορεί να διαχειριστεί και το δυσμενέστερο σενάριο, ήτοι όλη την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ στην Κέρκυρα.
6. Η εκτιμούμενη ποσότητα των παραγομένων ΑΣΑ στην Κέρκυρα ανέρχεται σε 71.500 tn / έτος.
7. Η Μεταβατική Διαχείριση θα γίνει σύμφωνα με την με αριθμ. 9453/4377/02-06-2016 ΑΕΠΟ για την ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας.
8. Η Μεταβατική Διαχείριση θα σταματήσει με την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και όχι αργότερα από 3 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της
9. Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ/2016 η κεντρική ΜΕΑ οφείλει να λειτουργήσει πριν από το έτος στόχο 2020.
10. Η  ολοκλήρωση της Μονάδας Μεταβατικής Διαχείρισης οφείλει να γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2017.

V. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΠΕ

Η αναγκαιότητα της σύνταξης από το φορέα έργου ΜΠΕ για την Ανανέωση / Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.2, (β), (αα) του άρθρ. 5 του Ν. 4014/2011 (Ανανέωση) και της παρ.  2, (β), (αα) του άρθρ. 6 του ίδιου νόμου (Τροποποίηση) επιβάλλεται κατά τρόπο πολλαπλό από τους παρακάτω ουσιώδεις λόγους:

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1- Ο ΧΥΤΑ Νότ.  Κέρκυρας, με βάση τα κριτήρια της περίπτωσης 14 του Παραρτήματος IV (έργα Ομάδας 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών») της Υπ. απόφ. με αριθμ. 1958/13-01-2012, ως έργο Υγειονομικής Ταφής μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων εκτός NATURA, με Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π.) μικρότερες των 300.000, κατατάσσεται στα έργα Κατηγορίας Α΄ Υποκατηγορίας Α2 της παρ. 1 του άρθρ. 1 του Ν. 4014/2011.
    Σύμφωνα με την εγκύκλιο 123067/10-02-2004 του Γ. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ οι Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π.) προκύπτουν από τον τύπο : Ετήσια ποσότητα αποβλήτων σε Kgr / 415. Ο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας θα δέχεται σύμφωνα με τη σχετική ΑΕΠΟ/2010 ετήσια απόθεση απορριμμάτων 10.000 τόνους. Εφαρμόζοντας τον τύπο προκύπτει : 10.000.000 Kgr /415 = 24.096 μονάδες, μικρότερες των 300.000.
    Ως έργο Κατηγορίας Α΄, Υποκατηγορίας Α2 υπάγεται στις διατάξεις:
- του Ν. 4014/2011
- του Ν. 4042/2012
- της Υπ. απόφ. 48963/2012
- της ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013
- της ΚΥΑ 1649/45/2014
- της Υπ. αποφ.  170225 /2014
- της ΚΥΑ114218/1997
- της ΚΥΑ 29407/3508/2002
- της ΚΥΑ 50910/2003.
Το ως άνω νέο θεσμικό πλαίσιο αλλάζει εκ βάθρων το αρχικό, με βάση το οποίο εκδόθηκε η ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας κι η τροποποίησή της. Για τον λόγο αυτό κατά την τρέχουσα διαδικασία Ανανέωσης/Τροποιποίησης της υφιστάμενης ΑΕΠΟ του έργου, απαιτείται σύνταξη ΜΠΕ.
2- Επίσης, ο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας ως χώρος Υγειονομικής Ταφής (όπως ορίζεται στο άρθρ. 2 της ΚΥΑ 29407/3508/2002) που δέχεται απόβλητα άνω των 10 (δέκα) τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων, υπάγεται στην ομάδα 5 (Έργα Διαχείρισης Αποβλήτων), περίπτωση 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων) του άρθρ. 8 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος). Κατά συνέπεια το εν λόγω έργο υπάγεται στις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ /2013. Για τον λόγο αυτό, κατά την τρέχουσα διαδικασία Ανανέωσης/Τροποποίησης της υφιστάμενης ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην νέα (υπό έκδοση) ΑΕΠΟ κανόνες, μέτρα και διαδικασίες για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, απαιτείται σύνταξη ΜΠΕ.
3- Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ως έργο κατηγορίας Α΄ (Υποκατηγορίας Α2) για την πραγματοποίηση και λειτουργία του, απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση έγκυρης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), (παρ. 1, αρθρ. 2, Ν.4014/2011). Ειδικότερα για την Ανανέωση και Τροποποίηση υφιστάμενης ΑΕΠΟ απαιτείται υποβολή από τον αρμόδιο φορέα Φακέλου Ανανέωσης και Τροποποίησης  (άρθρ. 5 και 6 Ν. 4014/2011). Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται από τις παρ. 5 και 6 του άρθρ. 11 του Ν. 4014.
Οι προδιαγραφές όλων των ανωτέρω μελετών και αποφάσεων καθορίζονται αναλυτικά από τις κείμενες διατάξεις του νόμου και οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες οφείλουν να τις εφαρμόζουν επακριβώς, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και την διαμορφωμένη πραγματική κατάσταση.
Για την περίπτωση του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας οι παραπάνω επιταγές θα εκπληρωθούν εφόσον όλοι οι προταχθέντες όροι και συνθήκες θα ικανοποιηθούν αθροιστικά από:
i) Τους περιβαλλοντικούς όρους της αρχικής ΑΕΠΟ/1999 (αριθμ. πρωτ. 7293/09-08-1999 Γ. Γραμματέα ΠΙΝ) που παραμένουν σε ισχύ και της απόφασης Τροποποίησης/Ανανέωσης της πρώτης /2010 (αριθμ. πρωτ. 1411/2010 Γ. Γραμματέα ΠΙΝ).
ii) Τους νέους περιβαλλοντικούς όρους που θα τροποποιήσουν και ανανεώσουν τους ισχύοντες, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στη νέα υπό έκδοση ΑΕΠΟ.

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ            ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1-  Γενικά

Σύμφωνα με το αρθρ. 14 του Ν. 4042/2012 η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως :
- χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα
-  χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και
- χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.
Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα :
- πρόληψη
- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
- ανακύκλωση
- άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και
- διάθεση.
Με τη νέα ιεράρχηση η διαδικασία της Διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) και η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των τοπικών σχεδίων γίνονται δράσεις απόλυτης προτεραιότητας.

2- ΑΕΠΟ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ελάχιστο περιεχόμενο της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας μετά την Ανανέωση / Τροποποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
Ν. 4014/2011
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 2 του Ν. 4014/2011 με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων ή αντισταθμιστικά μέτρα. Οι όροι αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση οι όροι θα πρέπει να είναι :
i) Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
ii)  Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία
iii) Άμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του.
iv) Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας.
v)   Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το αρθρ. 2 της Υπ. απόφ. οικ. 48963/2012.
Ν. 4042/2012
Σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του αρθρ. 36 του Ν. 4042/2012 οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στις εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων αποτελούν αυτοτελές κεφάλαιο της ΑΕΠΟ και με αυτούς ορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :
αα) Οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε   επεξεργασία.
αβ) Για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
αγ)  Τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται.
αδ)  Η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας.
αε)  Οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου που είναι αναγκαίες.
αστ) Οι αναγκαίες διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης.
Υπ. απόφ. 48963/2012.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (περιεχόμενα ΑΕΠΟ) του άρθρ. 4 της Υπ. απόφ. 48963/2012 ορίζεται το περιεχόμενο των ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας.
Από την υπό κρίση  Μελέτη Ανανέωσης /Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας και την πρόταση κωδικοποίησης των όρων που εμφανίζονται στην Ενότ. 9 της Μελέτης (Κωδικοποίηση Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ), σε συνδυασμό με τους όρους της υπό Ανανέωση/Τροποποίηση ΑΕΠΟ 1411/2010 που παραμένουν σε ισχύ, απουσιάζουν ή εμφανίζονται ελλιπείς και παραποιημένοι οι ακόλουθοι όροι και στοιχεία που προβλέπονται από το ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Συγκεκριμένα :
o Απουσιάζει η αναφορά στην πλήρη νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και στις βασικές κανονιστικές της πράξεις (2/2.1).
o Απουσιάζουν τα στοιχεία «Τροποποιητικής  Πρότασης» που υποβλήθηκαν με βάση τυχόν προτάσεις, που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης (2/2.2)
o Απουσιάζουν οι γνωμοδοτήσεις-απόψεις υπηρεσιών και φορέων που υποβλήθηκαν ή λήφθηκαν υπ’ όψη κατά τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τυχόν απόψεις του φορέα του έργου επί των γνωμοδοτήσεων και απόψεων αυτών (2/2.3).
o Διαπιστώνεται απουσία αναφοράς των κυριότερων τοπογραφικών διαγραμμάτων ή χαρτών στα οποία αποτυπώνεται το έργο με εξαίρεση το χάρτη «Γενική Διάταξη Έργων ΧΥΤΑ» της ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ (4/4.6).         
o Διαπιστώνεται απουσία αναφοράς θεσμοθετημένων βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος (5.) όπως:
-  Αποσιωπούνται όλες οι   προτάσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λευκίμμης (Αρ. Υπ. απόφ. 72675/3648/20-11-1987/ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό ζωνών προστασίας στον οικισμό (ζώνες προστασίας 5 ιστορικών πυρήνων) και στην ευρύτερη περιοχή (ζώνες προστασίας ακτών στις περιοχές εκβολών Ποταμιού Λευκίμμης και στις ακτές Κάβου και Κοκκινιάς, ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στη χερσαία απόληξη των Αλυκών, ζώνες προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στο Ποτάμι της Λευκίμμης, ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας εντός της οποίας ευρίσκεται το γήπεδο του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας) (5/5.1 Β),( συν. στοιχείο 3).
   - Αποσιωπείται ο  οργανωμένος υποδοχέας μεταποιητικών δραστηριοτήτων (Βιοτεχνικό Πάρκο) ο οποίος, σύμφωνα με το ΓΠΣ Λευκίμμης, χωροθετείται σε απόσταση 700 μέτρων από το γήπεδο του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας (5/5.1Β)
    - Αποσιωπείται το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 719/12-03-1998/ΥΠΕΧΩΔΕ στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις χωροταξικές κατευθύνσεις που έχει συντάξει η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ «ο χώρος του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας ευρίσκεται σε ζώνη που χαρακτηρίζεται υψηλής παραγωγικότητας» (5/5.1 Β), (συν. στοιχείο 8).
   - Αποσιωπείται το Πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας-Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) του Υπ. Γεωργίας Νομού Κερκύρας  με ημερομηνία  31-03-1998 σύμφωνα με το οποίο:
 α) μέρος της αρχικής έκτασης του γηπέδου (48.5 στρ.) ίσο προς 12 στρέμματα καταλαμβάνεται από 160 ελαιόδενδρα,
 β) υπάρχουν διάσπαρτες συστάδες από κυπαρίσσια και δασοσκεπείς εκτάσεις και
γ) η έκταση που εμφανίζεται βαμμένη με κόκκινο στο τοπογραφικό, περίπου 6,5 στρέμματα, είναι δασική και πρέπει να εξαιρεθεί (συν. στοιχείο 5)..
Όλα τα παραπάνω στοιχεία του πρακτικού της Επιτροπής ΝΕΧΩΠ καταστρατηγήθηκαν κατά τις διαδικασίες Προέγκρισης Χωροθέτησης (1998), έκδοσης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων  (ΑΠΟ)/1999, και απόφασης Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ/2010 για το έργο του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας.
Το ίδιο επιχειρείται και σήμερα κατά την απόπειρα διεκπεραίωσης διαδικασίας εκ νέου Αναθεώρησης/Τροποποίησης της ως άνω απόφασης. Για το λόγο αυτό ουδέποτε μέχρι σήμερα ζητήθηκε σύννομα (κατά την διαδικασία) γνωμοδότηση από την αρμόδια δασική υπηρεσία, καταστρατηγώντας, έτσι, τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Η αρμόδια αρχή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης οφείλει να αποκαταστήσει το θέμα αντιμετωπίζοντας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου,  την παράνομη κοπή πληθώρας ελαιοδένδρων (κατά πολύ περισσοτέρων των 350, σύμφωνα με το τελικό τοπογραφικό διάγραμμα 72 περίπου στρεμμάτων) και την παράνομη αποψίλωση δασικής έκτασης (5/5.1 Β).         
o Υπάρχει ελλιπής παρουσίαση του ζητήματος των οριακών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, της στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος. Δεν γίνεται πλήρης αναφορά κατά περίπτωση στο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου έχουν τεθεί «οριακές τιμές εκπομπών» ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος κλπ (6).
o Αγνοούντα ή δεν αντιμετωπίζονται με πληρότητα οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με την παρ. 7, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α,  τα μέτρα ανάγονται σε :
-   Γενικές ρυθμίσεις (7. 1).
-  Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής του έργου για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, στα νερά, στα ύδατα, στη χλωρίδα, την πανίδα και στα τυχόν ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών (θορύβου, δονήσεων κλπ).
     Για το έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003, στο Νόμο 4042/2012 (ειδική αναφορά στις περιπτώσεις αα) ως αστ) του εδαφίου α) της παρ. 1 του άρθρ. 36), στο Π. Δ. 1180/81(όρια θορύβου), στον Ν. 3028/2002 (προστασία των αρχαιοτήτων) και στις λοιπές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.
-  Μέτρα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου (7.3):
         - για την αποφυγή σημαντικής ρύπανσης με βάση την ιεράρχηση «πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, διάθεση»,
         - για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, στους υδάτινους πόρους, στη θάλασσα, στο έδαφος καθώς και στα ευαίσθητα σημεία του περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου,
         - για τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου, δονήσεων και ακτινοβολιών,
         - για την βελτιστοποίηση των κανόνων διαχείρισης.
     Η υγειονομική ταφή των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ/ 29407/3508/2002.
     Η λειτουργία του έργου να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του δάσους ή της δασικής έκτασης.
- Μέτρα αποκατάστασης του έργου (7.4).
- Μέτρα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών(7.5).
                   - Πρόγραμμα παρακολούθησης και σύνταξη και υποβολή εκθέσεων(7.7).
- Υποβολή αντισταθμιστικών μέτρων (7.8) και
         - Καταβολή χρηματικών εγγυήσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (7.9).
Κανένας από τους ως άνω όρους και μέτρα δεν αντιμετωπίζονται διεξοδικά στην ισχύουσα ΑΕΠΟ του έργου και στην Πρόταση Τροποποίησής της, όπως περιπτωσιακά θα αναλυθεί παρακάτω.
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την παρ. 9.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές ή άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Το γεγονός ότι πολλές ειδικές διατάξεις αγνοήθηκαν ή καταστρατηγήθηκαν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, καθιστούν την ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας και εξ αυτού του λόγου,  μη νόμιμη και ακυρωτέα.
Υπ. απόφ. 167563/ΕΥΠΕ/2013
Με βάση την παρ. 6 του άρθρ. 7 της Υπ. απόφ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί  όροι των έργων και δραστηριοτήτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.Ι της Υπ. απόφ. οικ. 48963/2012 (όπως αντικαταστάθηκε από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Ι του αρθρ. 61 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013) επανεξετάζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εκθέσεις συμμόρφωσης και τυχόν άλλα διαθέσιμα στοιχεία και όπου απαιτείται αναπροσαρμόζονται στις ακόλουθες, μεταξύ των άλλων, περιπτώσεις:
α) Όταν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών της ΑΕΠΟ ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιμές εκπομπών.
β) Όταν η ασφάλεια εκμετάλλευσης απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών.
γ) Όταν απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το νέο ή αναθεωρημένο «ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος». Ως «ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος» σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρ. 3 (Ορισμοί) της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013 νοείται « δέσμη απαιτήσεων  που πρέπει να πληρούνται σε συγκεκριμένο χρόνο από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, ή ένα συγκεκριμένο τμήμα του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και τη σχετική εθνική νομοθεσία.
Με βάση την παρ. 1 του αρθρ. 8 της Υπ. απόφ. 167563/ΕΥΠΕ/2013, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής να υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού όπως καθορίζεται από την παρ. 7 του αρθ. 11 του Ν. 4014/2011. Η υποβολή λαμβάνει χώρα με το έντυπο υπό στοιχείο Υ.
    Η υποβολή του Φακέλου Συμμόρφωσης δεν   απαλλάσσει τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας από την υποχρέωση να ζητήσει την τροποποίηση της οικείας ΑΕΠΟ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 7 της ως άνω ΚΥΑ/2013.
Με βάση την παρ. 1α του άρθρ. 9 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ «για εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της οικείας ΑΕΠΟ του έργου όπως κάθε εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, ο οικείος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ). Η υλοποίηση γίνεται με το έντυπο υπό στοιχείο Υ. Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ καθορίζεται από την παρ. 11 του αρθρ. 11 του Ν. 4014/2011.
Επί των ανωτέρω σημειώνουμε ότι ο φορέας του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας προβαίνει σε  σύνολο εργασιών ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, χωρίς να αναμένει τους τελικούς περιβαλλοντικούς όρους της απόφασης Ανανέωσης/Τροποποίησης. Αυτή η τακτική επιβεβαιώνει ότι η ακολουθούμενη διαδικασία Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου εκλαμβάνεται ως από τον φορέα συμβατική και εικονική προκειμένου να τηρηθούν κατ’ επίφαση οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες και έχει προσχηματικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, εξ άλλου, στην υπό κρίση μελέτη, γίνεται αποκλειστική χρήση των σχεδίων της αναχρονιστικής κατασκευαστικής Μελέτης/2005 της Αναδόχου για την κατασκευή του έργου εταιρείας ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα του νόμου και στην αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών τεχνικών υποδομών του.

ΚΥΑ 360060/1155/Ε. 103/2013
Το ειδικότερο περιεχόμενο των ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Κατηγορίας Α΄ ορίζεται από την ΚΥΑ  36060/1155/Ε 103/2013. Τα περιεχόμενα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ (αρθρ. 8 ως 23) εφαρμόζονται στα έργα και δραστηριότητες  που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Το έργο ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας συγκαταλέγεται στα έργα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
Με βάση το άρθρ. 9, οι φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω δραστηριοτήτων έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν την λειτουργία τους σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α) να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα,
β) να εφαρμόζουν τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ)»,
γ) να μην προκαλούν σημαντική ρύπανση,
δ) να προλαμβάνουν την παραγωγή αποβλήτων σύμφωνα με την Ενότητα Β΄ του Ν. 4042/2012,
ε) στις περιπτώσεις που παράγονται απόβλητα να προετοιμάζουν αυτά για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή να τα διαθέτουν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,
στ) να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ενέργεια,
ζ) να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους,
η) να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την οριστική παύση των δραστηριοτήτων ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέρχεται στην ικανοποιητική κατάσταση σύμφωνα με το άρθρ. 18.
Καμία από τις παραπάνω αρχές δεν εκπληρώνεται από τους υπόχρεους για την εφαρμογή του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Κέρκυρα φορείς.
Με βάση την παρ. 1 του αρθρ. 11 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, για δραστηριότητες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ (εκτός των προβλεπόμενων από την με αριθμ. 48963/2012 Υπ. απόφαση), περιλαμβάνουν συμπληρωματικά και τα αναγκαία μέτρα τήρησης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο αρθρ. 9 και στην παρ. 6 του άρθρου 11, τα οποία καθορίζονται με βάση τα «συμπεράσματα βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ)». Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) «Οριακές τιμές εκπομπών» για τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέμπονται από την οικεία εγκατάσταση σε σημαντικές ποσότητες ανάλογα με τη φύση τους και την δυνατότητα μεταφοράς της ρύπανσης από το ένα επί μέρους στοιχείο του περιβάλλοντος στο άλλο.
β) Κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και μέτρα για την παρακολούθηση και την διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης.
γ) Κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκπομπών, στις οποίες καθορίζεται:
     i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησής τους και
     ii) σε περίπτωση εφαρμογής του αρθρ. 12, παρ. 3 (περίπτωση β), ο τρόπος διάθεσης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών για τα ίδια χρονικά διαστήματα και με τους ίδιους όρους αναφοράς, όπως για τα επίπεδα εκπομπών τα οποία συνδέονται με τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».
δ) Υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σε τακτικά χρονικά    διαστήματα και τουλάχιστον κάθε χρόνο:
       i) πληροφοριών βάσει αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (γ) και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ελέγχει την τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ και
      ii) σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12 παρ. 3 (περίπτωση β) περίληψης των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των εκπομπών κατά τρόπο που να επιτρέπει την σύγκριση με τα επίπεδα των εκπομπών που συνδέονται με τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».
ε)  Ενδεδειγμένες απαιτήσεις για την διατήρηση και τον έλεγχο σε τακτά διαστήματα της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με την περίπτωση (β) και ενδεδειγμένες απαιτήσεις για περιοδική παρακολούθηση του εδάφους και των υπογείων υδάτων όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στο χώρο της εγκατάστασης, λαβαίνοντας υπόψη τις πιθανότητες ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων στο χώρο της εγκατάστασης.
στ) Μέτρα και όρους σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως η έναρξη και η παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική  λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας.
ζ) Διατάξεις για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης ή την ρύπανση σε μεγάλη απόσταση
η) Όρους για την αξιολόγηση  συμμόρφωσης με τις «οριακές τιμές εκπομπών» ή παραπομπή στις ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται σε άλλες κανονιστικές διατάξεις.
Με βάση την παρ. 4 του αρθρ.11 της ίδιας ΚΥΑ /2013, όταν η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθορίζει όρους στην ΑΕΠΟ βάσει  «βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής» (όπως στην περίπτωση του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας) η οποία δεν  περιγράφεται σε κανένα από τα σχετικά «συμπεράσματα ΒΔΤ» πρέπει να διασφαλίζεται :
α)  ότι η τεχνική καθορίζεται λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των κριτηρίων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013 και
β)  ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του αρθρ. 12 της ίδιας ΚΥΑ.
Όταν τα «συμπεράσματα ΒΔΤ» που αναφέρονται στην περίπτωση (α) δεν περιλαμβάνουν επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές», η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι η προβλεπόμενη τεχνική εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναμο με τις   «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» οι οποίες περιγράφονται στα «συμπεράσματα ΒΔΤ».
Με βάση την παρ. 5 του άρθρ.11 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ /2013 στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα δεν καλύπτεται από « συμπεράσματα αναφοράς ΒΔΤ» η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθορίζει τους όρους της ΑΕΠΟ με βάσει τις   «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» που έχει προσδιορίσει για τις οικείες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Με βάση την παρ. 6 του άρθρ.11 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ /2013 σε περιπτώσεις που ένα «ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος» επιβάλλει όρους αυστηρότερους από εκείνους που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την χρήση των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών», η ΑΕΠΟ περιλαμβάνει πρόσθετους όρους και απαιτήσεις.
Με βάση την παρ. 3 του άρθρ. 12 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ /2013 η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθορίζει  στην ΑΕΠΟ «οριακές τιμές εκπομπών»  που διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται  με  τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» όπως καθορίζονται στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα « συμπεράσματα  ΒΔΤ» μέσω:
α) του καθορισμού «οριακών τιμών εκπομπών»     οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπής που συνδέονται με τις «διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές» ή
β) του καθορισμού «οριακών τιμών εκπομπών»  διαφορετικών από εκείνων του στοιχείου α), όσον αφορά τις τιμές κλπ. Στην περίπτωση αυτή η  αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τα «αποτελέσματα παρακολούθησης»  των εκπομπών προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εκπομπές σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν έχουν υπερβεί τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές». 
Περεταίρω η ΑΕΠΟ των έργων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 περιλαμβάνει:
- Απαιτήσεις παρακολούθησης (άρθρ.13)
- Γενικούς δεσμευτικούς κανόνες (άρθρ.14)
- Πληροφορίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της λειτουργίας της εγκατάστασης με βάση το πλαίσιο των «βέλτιστων τεχνικών» (όπως αυτές περιγράφοντα στα «συμπεράσματα ΒΔΤ» και τα «επίπεδα εκπομπών» που συνδέονται με τις «Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».
Κατά  την  επανεξέταση λαμβάνονται υπόψη τα νέα ή επικαιροποιημένα «συμπεράσματα ΒΔΤ» που αφορούν την εγκατάσταση και, τα «επίπεδα εκπομπών» που συνδέονται με τις «Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» (άρθρ.17).
- Όρους παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης (άρθρ.18).
- Προγράμματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρ.19).
Κανένας  από τους ως άνω όρους, μέτρα, γενικές δεσμεύσεις και κανόνες που προβλέπονται από τους Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και τις Υπ. αποφ. 48963/2012, 167563/2013 και 36060/1155/Ε.103/2013 κα αφορούν το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατηγορίας Α΄/Α2, και ειδικότερα έργων υπαγομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑΙ της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013,  όπως το έργο ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, δεν εξασφαλίζονται από τα προτεινόμενα στοιχεία του υπό κρίση φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του εν  λόγω έργου. Συνέπεια αυτού είναι ότι η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία Αναθεώρησης / Τροποποίησης ( παρ. 1 έως 3του αρθρ. 5 και 6 του Ν. 4041 /2011) να μην είναι επαρκής και να  απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας σύνταξης ΜΠΕ (παρ. 4 των αρθρ. 5 και 6 του Ν. 4014 /2011).

3-ΜΠΕ
Ειδικότερα στο περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), εκτός από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 5 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2003 και τον Ν. 4014/2011, αποτυπώνονται τεκμηριωμένα τα ακόλουθα:
Ν. 4014/2011 
Το ελάχιστο περιεχόμενο φακέλου ΜΠΕ συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ν. 4014/2011. Από το ελάχιστο αυτό περιεχόμενο του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, έχουν αποσιωπηθεί ή αναπτυχθεί ελλιπώς στις μέχρι σήμερα μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
o Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου.
o Η περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, των θορύβων και των δονήσεων που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
o Η περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.
o Η περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
o Η περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον.
o Η αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.
o Το Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοσθεί για την διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος.
Ν. 4012/2012
Στο ελάχιστο περιεχόμενο ΜΠΕ περιλαμβάνεται η διαχείριση αποβλήτων με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, καθώς και η πλήρης διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (παρ. 1α, άρθρ. 36 Ν. 4042/2012).
ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 / 2013
Με βάση την παρ. 1 του άρθρ. 10 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013, για δραστηριότητες που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτής, η ΜΠΕ και ο φάκελος με τα συνοδευτικά της ΜΠΕ έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, περιγραφή:
α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της,
β) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των λοιπών ουσιών και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση,
γ) των πηγών εκπομπών της εγκατάστασης,
δ) των συνθηκών του χώρου που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση,
ε) όπου απαιτείται, της βασικής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 (της ως άνωΚΥΑ/2013),
στ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπομένων εκπομπών της εγκατάστασης σε κάθε επί μέρους στοιχείο του περιβάλλοντος, καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον,
ζ) της προτεινόμενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν,  στη μείωσή τους,
η) των μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,
θ) των άλλων μέτρων που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές για την λειτουργία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρ. 9,
ι) των προβλεπομένων μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον και
ια) σε γενικές γραμμές των κύριων εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που προτείνονται, οι οποίες έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα.
Με βάση την παρ. 2 του ίδιου άρθρου (10), στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει πληροφόρηση που προβλέπονται σε άλλες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες (διατάξεις) ανταποκρίνονται σε κάποιες από τις απαιτήσεις της παρ. 1 (του άρθρ. 10), οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματώνονται στη ΜΠΕ , ή να επισυνάπτονται στο συνοδευτικό φάκελο της ΜΠΕ.
Υπ. αποφ. 170225/2014
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Υπ. αποφ. οικ. 170225/20-01-2014 περιλαμβάνονται οι βασικές προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας. Στο σύνολο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας (  ΜΠΕ/1998 για την προέγκριση Χωροθέτησης, Μελέτη Φακέλου  Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας /2009 για την  Ανανέωση /Τροποποίηση της ΑΕΠΟ ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και, κυρίως, Μελέτη Ανανέωσης /Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας /2016), για την πληρότητα της έρευνας και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αντικειμένου θα πρέπει σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της ως άνω ΚΥΑ/2014, να αναπτύσσονται με ακρίβεια, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
Μη τεχνική περίληψη (παρ.2)
Τεχνολογίες, συνολική ισχύς  εξοπλισμού, απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων κ.λ π. (παρ. 3.1, 3.3)
Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού και τρόπος χρηματοδότησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου (παρ. 4.3.1, 4.3.3)
Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ως προς την συμπληρωματικότητα, την συμβατότητα, την σωρευτικότητα κ.λ.π. (παρ. 4.4).
Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής, όπως θεσμοθετημένα όρια πολεοδομικών σχεδίων, δάση, δασικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (παρ. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5).
Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου, όπως προβλέψεις και κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, θεσμικό καθεστώς γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4). Αναλυτική περιγραφή του έργου, βάσει του ωριμότερου σταδίου στο οποίο έφθασε ο σχεδιασμός του και αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών / συνοδών εγκαταστάσεων και έργων /δραστηριοτήτων (παρ. 6.1, 6.2).
Στοιχεία κάλυψης και δόμησης των κτιριακών έργων (παρ. 6.3.1).
Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά την λειτουργία του έργου, εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, εκπομπές ρύπων και αερίων στον αέρα από τη λειτουργία του έργου με εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και εκπομπές θορύβου και δονήσεων από την λειτουργία του έργου ( παρ. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6).
Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον (παρ. 6.7).
Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΥ) που προβλέπονται από το ΠΕΣΔΑ και αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (παρ. 7.1, 7.2).
Καταγραφή σε κατάλληλους χάρτες της κατάστασης στο περιβάλλον. Το βάθος και το εύρος της ανάλυσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος των αναμενομένων άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων καθώς και συνεργιστικές επιπτώσεις από άλλα έργα (παρ.8).
Η κρίσιμη περιοχή μελέτης για έργα Υποκατηγορίας Α2 καθορίζεται ίση με 1 χλμ. από τα όρια του γηπέδου του έργου. Η έκταση της περιοχής μελέτης μπορεί να αυξηθεί (παρ. 8.1.3).
Καταγραφή μεταξύ άλλων των μορφολογικών και τοπιολογικών χαρακτηριστικών (παρ. 8.3,8.4).
Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα γενικά στοιχεία να απεικονίζονται σε κατάλληλους χάρτες, όπως τα όρια των προστατευομένων περιοχών και το ισχύον καθεστώς προστασίας τους, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή κατά την τεκμηρίωσή τους με άλλες διοικητικές πράξεις (παρ. 8.5.1, 8.5.2, ιν (α) , 8.5.3.ι., 8.5.3ιι).
Για εκτάσεις της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων α) να προσδιορίζονται τα είδη των φυτών και των ζώων, β) να εντοπίζονται και περιγράφονται οι συντελεστές του φυσικού περιβάλλοντος από τους οποίους εξαρτάται η διατήρηση των πληθυσμιακών επιπέδων των  παραπάνω φυτών και ζώων και γ) αξιολογείται με ποιοτικά κριτήρια η σημασία της περιοχής μελέτης για την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο ( παρ. 8.5.4.i).
Όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον να παρουσιάζονται στοιχεία για τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην περιοχή της μελέτης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν σε αγροτικά οικοσυστήματα και γαίες υψηλής παραγωγικότητας, εγκαταστάσεις και χρήσεις του πρωτογενούς τομέα, υποδοχείς βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και ζώνες οικονομικών και πολεοδομικών κινήτρων (παρ. 8.6.1.i, 8.6.1. ii).
Στοιχεία με την διάρθρωση και τα κύρια χαρακτηριστικά των οικισμών της περιοχής μελέτης που γειτνιάζουν με το έργο (παρ. 8.6.2.i).
Ειδικές αναφορές σε οικισμούς ή τμήματα τους που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού τους χαρακτήρα (παρ. 8.6.3.i).
Καταγραφή και απεικόνιση σε χάρτη των ιστορικών μνημείων στην περιοχή μελέτης (παρ. 8.6.3.ii).
Όσον αφορά το  κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον να καταγράφονται τα κύρια μεγέθη των τριών παραγωγικών τομέων της οικονομίας (παρ. 8.7.2).
Όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές να καταγράφονται οι χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, τα δίκτυα αποχέτευσης και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών (παρ. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3).
Να αναλύονται οι πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον καθώς και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων  (γεωργική γη κ.λ.π. (παρ. 8.9.1, 8.9.2).
Αναφορά στην ποιότητα του αέρα στην περιοχή μελέτης, στις διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης (παρ.8.10.1,8.10.2, 8.10.3).
Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή μελέτης, με ειδική αναφορά στις λεκάνες απορροής, στις πηγές, σε αποδέκτες, στους συντελεστές κατείσδυσης κ.λ.π. και παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στις κύριες ροές και στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο (παρ.8.13.2.i, 8.13.2,iii).
Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης με στοιχεία που αφορούν την έκταση και τα όρια της υδρολογικής και υδρογεωλογικής λεκάνης, τους συντελεστές εμπλουτισμού, τον συνολικό όγκο υδατικών αποθεμάτων, τις αναμενόμενες στάθμες και τα σημεία εκφόρτισης του υπόγειου υδροφορέα (παρ.8.13.3.i).
Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης του περιβάλλοντος χωρίς το έργο (παρ.8.14).
Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αναφορά στο σύνολο των δεδομένων και περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων (παρ.9.1).
Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με εστίαση κυρίως:
- Στην πιθανότητα εμφάνισης
- Στην έκταση
- Στην ένταση
- Στην πολυπλοκότητα
- Στους χαρακτηριστικούς χρόνους
- Στις δυνατότητες πρόληψης
- Στην συνεργιστική ή αθροιστική δράση,
- Στις επιπτώσεις που ανάγονται:
*  Στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά (παρ.9,2).
* Στα μορφολογικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά [αξιολογείται η αλλαγή στην εικόνα της ευρύτερης περιοχής λόγω του έργου με χρησιμοποίηση δόκιμων μεθόδων, αξιολογήσεις τοπιολογικών μεταβολών και οπτικής παρείσδυσης και συγκρίνεται μέσω κατάλληλης φωτορεαλιστικής απεικόνισης  και εξετάζεται η συμβατικότητα των επικείμενων αλλαγών σε σχέση με την Ευρωσύμβαση τοπίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3827/2010 (παρ.9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5)].
*  Στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά (παρ.9.4).
*  Στο φυσικό περιβάλλον (η χωρική κλίμακα της εκτίμησης και αξιολόγησης αφορά όλη την περιοχή της μελέτης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε δάση και δασικές εκτάσεις, στο εσωτερικό άλλων σημαντικών φυσικών περιοχών, σε θαλάσσιες εκτάσεις κ.α. (παρ.9.5.1,9.5.3,9.5.4).
* Στο ανθρωπογενές περιβάλλον (εκτιμώνται οι μεταβολές στις χρήσεις γης, στις διαρθρώσεις και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (ιστορικά μνημεία και άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος),(παρ.9.6.1, 9.6.2, 9.6.3).
* Στην κοινωνικοοικονιμική σφαίρα (εκτιμώνται οι πιθανές συνέπειες της επιρροής του έργου, στον πληθυσμό, στην διάρθρωση της τοπικής οικονομίας ανά αναπαραγωγικού τομέα, προσεγγίζοντας πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας σε επηρεαζόμενους  κλάδους απασχόλησης, εκτιμά τις μεταβολές στην αξία γης και στις ευκαιρίες συνδεσιμότητας (παρ.9.7).
*  Στις τεχνικές υποδομές (παρ.9.8).
* Στην ποιότητα του αέρα [έλεγχος υπέρβασης σχετικών ορίων, υπολογισμός συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα μέσω δόκιμων υπολογιστικών εργαλείων (9.10.1, 9.10.2)].
*  Στον θόρυβο και στις δονήσεις (παρ.9.11).
* Στα ύδατα (όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα) εκτιμώνται οι επιπτώσεις του έργου στο υδρογραφικό δίκτυο, οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των  επηρεαζόμενων μόνιμων και περιοδικών υδατοροών. Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, περιγράφεται η συσχέτιση της λειτουργίας του έργου με την υδρογεωλογία της περιοχής επιρροής του εστιάζοντας κυρίως στον υποκείμενο υδροφορέα και στις ροές τροφοδοσίας (παρ.9.13.2, 9.13.3).
Η εκτίμηση των επιπτώσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται ποσοτικοποιημένα. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις απαιτούν ειδική τεκμηρίωση ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα (παρ.9.1,1 έως 9.1.8).
Σύνταξη σύνοψης των επιπτώσεων σε πίνακες (παρ.9.14).
Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα οφείλουν να στοχεύουν κατά σειρά :
α) Στην πρόληψη-αποφυγή.
β) Στην μείωση έντασης και έκτασης.
γ) Στην αποκατάσταση.
Τα μέτρα αναφέρονται στη θέση, στο μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων τεκμηριώνεται με τη συνοπτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένονται μετά τη λήψη τους (παρ.10.1, 10.3, 10.4, 10.9).
Περιβαλλοντική διαχείριση παρακολούθηση.(παρ.11)
Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (παρ.12).
Πρόσθετα στοιχεία όπως εξειδικευμένες μελέτες (παρ.13).
Φωτογραφική τεκμηρίωση (παρ.14).
Χάρτες και Σχέδια (κατ’ ελάχιστο απαραίτητοι χάρτες και σχέδια είναι:
- Χάρτης προσανατολισμού
- Χάρτης περιοχής μελέτης
- Χάρτης εναλλακτικών λύσεων
- Γεωλογικός χάρτης
- Χάρτης χρήσεων γης
- Σχέδια έργου
- Χάρτες επιπτώσεων
- Χάρτης προγράμματος παρακολούθησης (παρ.15).
Παραρτήματα με τεκμηριώσεις και στοιχεία που υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και συμπεράσματα, γνωμοδοτήσεις φορέων και υπηρεσιών, βεβαιώσεις, βιβλιογραφικές πηγές, επιστημονικές μελέτες και βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (παρ.16).
Υπογραφές-Θεωρήσεις (παρ.17).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της Υπ. απόφ. οικ. 170225/2014, περιλαμβάνονται οι ειδικές απαιτήσεις προδιαγραφών ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013.  Ειδικότερα τα έργα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ της ως άνω ΚΥΑ/2013 (έργα που συγκαταλέγονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, όπως ο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας) υπάγονται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Για τα έργα αυτά , σύμφωνα με την Ενοτ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της ΚΥΑ 170225/2014, η ΜΠΕ περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες:
Έκθεση εφαρμογής «Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ)». Περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των ΒΔΤ που εφαρμόζονται ή προτείνονται, με παραπομπή στις αντίστοιχες παραγράφους, πίνακες, διαγράμματα των σχετικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα «εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ» της Ε.Ε. καθώς και των «εγγράφων αναφοράς» που βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιων εξ αυτών απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση. Επιπλέον περιλαμβάνει στοιχεία «οριακών τιμών εκπομπής» ρύπων και κατανάλωσης νερού και ενέργειας που συνδέονται με τις ΒΔΤ. Τεχνικές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω έγγραφα αναφοράς μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΒΔΤ μετά από σχετική τεκμηρίωση λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της προαναφερομένης ΚΥΑ 36060/1159/Ε.103/2013 και εφόσον εξασφαλίζεται επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναμο με τις ΒΔΤ που περιγράφονται στα σχετικά «έγγραφα αναφοράς» (παρ.1.1).
Βασική Έκθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.2 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (παρ.1,2).
Αναγκαία μέτρα μετά την παύση της δραστηριότητας, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εγκατάστασης να αποκαθίσταται ικανοποιητικά (παρ.1.3.).
Μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και προσωρινή παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία κ.λ.π. (παρ.1.4).
Πρόγραμμα ενδεχόμενης παρακολούθησης του εδάφους και των υπογείων υδάτων όσον αφορά στις επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στο χώρο της εγκατάστασης.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της Υπ. απ. οικ.170225/2014 σημειώνονται οι διαφορο-ποιημένες απαιτήσεις προδιαγραφών ΜΠΕ ανά ομάδα και υποκατηγορία έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας (Υπ. απόφ. 1958/2012 όπως ισχύει).
Ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4 σημειώνονται οι διαφοροποιημένες απαιτήσεις προδιαγραφών ΜΠΕ για έργα υπαγόμενα στην ομάδα 4 (Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) του άρθρου 4 της Υπ. αποφ. 1958/2012 όπως ισχύει. Ο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας υπάγεται στην ομάδα 4. Για τα έργα αυτά ισχύουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
- Στο Κεφάλαιο 6 «Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της ως άνω Υπ.αποφ./2014, θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον απαιτούνται μεταξύ άλλων:
Για έργα διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων:
Περιλαμβάνεται διάγραμμα ροής-μάζας της μονάδας στο οποίο να αποτυπώνονται όλες οι επιμέρους διεργασίες, τα εισερχόμενα απόβλητα και τα παραγόμενα απόβλητα από όλα τα επιμέρους στάδια (στερεά και υγρά απόβλητα και αέριες εκπομπές) προς περεταίρω διαχείριση, καθώς και τα τελικά προϊόντα προς διάθεση (παρ.2.1.1).
Καταστρώνεται πίνακας με το ισοζύγιο  μάζας στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των εισερχομένων πρώτων υλών-αποβλήτων, των τελικών προϊόντων, των υγρών-στερεών αποβλήτων, καθώς και των αερίων εκπομπών που αναμένεται να προκύψουν από τις διεργασίες της μονάδας (παρ.2.1.3).
Για έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων:
Τα δεδομένα σχεδιασμού της μονάδας (πληθυσμός-παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων) θα πρέπει να περιλαμβάνουν και πρόβλεψη για ορίζοντα 20ετίας. Ειδικότερα για έργα ΧΥΤΑ/Υ θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας με διαχρονική εξέλιξη και ποσότητας των υπολειμμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, καθώς της απαιτούμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ/Υ (παρ.2.2.2).
Να γίνεται αναφορά στον τρόπο συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, καθώς και στη συχνότητα, συλλογή και προέλευση των οχημάτων στο χώρο διάθεσης ή/και επεξεργασίας τους (παρ.2.2.3). Για έργα ΧΥΤΑ/Υ να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του εδάφους βάσει υδρογεωλογικών – γεωτεχνικών δεδομένων (παρ.2.2.4).
- Το κεφάλαιο 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της ως άνω Υπ. απόφ./2014, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και στις συνεργιστικές επιπτώσεις από άλλα υφιστάμενα, υπό εξέλιξη ή προγραμματισμένα έργα ή δραστηριότητες. Ειδικότερα εφόσον πρόκειται για διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων σε θαλάσσια περιοχή θα πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν ακτές κολύμβησης και αναψυχής και τα τεχνικά έργα (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις στην άμεση γειτονία των  έργων διάθεσης λυμάτων (παρ.3).
- Το κεφάλαιο 9 «Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα στα ειδικά χαρακτηριστικά του επηρεαζόμενου περιβάλλοντος, καθώς και του είδους των αλλαγών που προκαλούνται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (παρ.4).
- Στο κεφάλαιο 10 «Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» θα πρέπει να περιγράφονται επιπρόσθετα και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που θα λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος παραρτήματος (παρ.5).
- Το κεφάλαιο 11 «Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση» θα πρέπει, στα πλαίσια της παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, να γίνεται αναφορά στις μετρήσεις που θα διενεργούνται κατά περίπτωση, ως προς τις παραμέτρους και τη συχνότητα, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα, όπου απαιτείται (παρ.6).
Σε καμία από τις υφιστάμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και κυρίως στην υπό κρίση Μελέτη Αναθεώρησης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου, δεν αναπτύσσονται ή αναπτύσσονται με ολιγωρία ή εμφανίζονται παραποιημένα τα στοιχεία που κατεγράφησαν στις παραγράφους της ενότητας Β.3 του κειμένου και αποτελούν ύλη των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2,3 και 4 της Υπ. απόφ. 170225/2014
4-Φάκελος Ανανέωσης-Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Ν. 4014/2011
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 11 του Ν. 4014/2011:
Ο φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τουλάχιστον τη Μελέτη Αναθεώρησης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ εμπεριέχουν τουλάχιστον:
i) Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου.
ii)Συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλον-τος που έχουν μεταβληθεί κατά την διάρκεια της ισχύος της προς Ανανέωση ΑΕΠΟ.
iii) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων της συσχέτισής τους με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
iv) Προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του φακέλου Ανανέωσης.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.4014/2011:
Ο φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τουλάχιστον τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα της Μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον:
i) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιουμένου έργου ή δραστηριότητας εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων  και του σκοπού της τροποποίησης.
ii) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης  του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.
iii) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή    του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου.
iv) Την εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχομένων επιπτώσεων στο περιβάλλον με την αιτούμενη τροποποίηση
v) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την τροποποίηση πρόγραμμα παρακολούθησης.
Υπ. απόφ. 170225/2014
- Οι Προδιαγραφές Μελέτης Περιβάλλοντος για Τροποποίηση ΑΕΠΟ (Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ) περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της Υπ. απόφ. οικ. 170225/2014.
- Οι Προδιαγραφές Μελέτης Περιβάλλοντος για Ανανέωση ΑΕΠΟ (Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ) περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της Υπ. απόφ. οικ. 170225/2014.
- Στα ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ5 και 6 καταγράφονται τα περιεχόμενα του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, προκειμένου να εκτιμηθεί αν από την τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (σε σχέση με αυτές που είχαν αξιολογηθεί κατά την ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου).
Γενικά σχόλια
- Καμία από τις ως άνω εκτεθείσες στις ενότητες  του παρόντος ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ παραλείψεις, παραποιήσεις και καταστρατηγήσεις στοιχείων της πραγματικότητας αλλά και παραβλέψεις βασικών όρων του νόμου και άλλων κανονιστικών διατάξεων δεν θεραπεύεται με τα στοιχεία του υπό εξέταση Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας στη θέση Μισοράχια Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δ. Κερκύρας.
Αντίθετα η Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση και Ανανέωση της ΑΕΠΟ, επαναλαμβάνει, αναπαράγει και συντηρεί τα ίδια σφάλματα και παραλείψεις με τις μέχρι σήμερα συνταχθείσες Μελέτες Περιβάλλοντος για το έργο του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και περαιτέρω δεν αντιμετωπίζει τους νέους όρους και διατάξεις για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Προστασία του Περιβάλλοντος που συνολικά προκύπτουν από το νέο νόμο 4042/2012 και των κανονιστικών διατάξεων που απορρέουν από αυτόν κατ’ εφαρμογήν του περιεχομένου των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (2008, 2010 κλπ).
Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε :
- Η μελέτη, κατ’ εντολή του αρμόδιου φορέα  (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ. Περιφ. Ενοτ. Κέρκυρας) υιοθετεί το πρώτο από τα δύο σενάρια για το έργο που προτείνει το επικαιροποιημένο οικείο ΠΕΣΔΑ. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό θα πρέπει, εφόσον ολοκληρωθούν τα «απαιτούμενα διορθωτικά έργα» και εφ’  όσον εκδοθούν οι «απαραίτητες άδειες λειτουργίας», να δέχεται προς ταφή τα «υπολείμματα από τη νέα Μονάδα Μεταβατικής Διαχείρισης των ΑΣΑ Κέρκυρας», και μόνο «για το διάστημα της Μεταβατικής Διαχείρισης». Το διάστημα αυτό, σύμφωνα με την Απόφαση με αρ. 9453/4377/2016 /ΑΕΠΟ για την ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας, δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας της Μεταβατικής Διαχείρισης. Σύμφωνα, όμως, με το νέο ΠΕΣΔΑ η Μεταβατική Διαχείριση οφείλει να σταματήσει κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους στόχου 2020 που τίθεται από το ΕΣΔΑ.
Εξ άλλου το υιοθετημένο από τον αρμόδιο  ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ. πρώτο σενάριο του ΠΕΣΔΑ για τη λειτουργία του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας αποτελεί δευτερεύουσα εναλλακτική επιλογή, αφού ως κυρία και μάλιστα κατά απόλυτη προτεραιότητα επιλογή του ΠΕΣΔΑ για την εξασφάλιση του τελικού αποδέκτη Κερκύρας προτάσσεται το νέο έργο ΧΥΤΥ Κεντρ. Κέρκυρας.
Όπως και να έχει το ζήτημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες σχεδιασμούς και αποφάσεις, το πέρας της εναλλακτικής λειτουργίας του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας  δεν μπορεί να υπερβεί το Α΄ εξάμηνο του 2020 και η έναρξη λειτουργίας του δεν μπορεί να γίνει πριν εξασφαλιστούν οι τεθείσες προϋποθέσεις. Επί του παρόντος, καμιά από τις 37 εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αποτελούν, σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ, τις προϋποθέσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, και την εξασφάλιση υπολειμμάτων της τάξης του 25% της αρχικής ποσότητας, δεν έχει υλοποιηθεί από το σύστημα υπόχρεων φορέων εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ στη Διαχ. Ενότ. Κέρκυρας.  (Οι δράσεις αυτές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων υπάγονται  στις ομάδες των Οριζόντιων Μέτρων, Διοικητικών Μέτρων, Μεταβατικής Διαχείρισης, Ανάπτυξης Δικτύου Πράσινων Σημείων, Νησίδων και ΚΑΕΔΙΣΠ, Έργων Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), Ανάπτυξη Υποδομών ΔσΠ και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Εξεργασίας Βιοαποβλήτων,  Επεξεργασίας Υπολειμματικών σύμμεικτων Απορριμμάτων, Έργων τελικής Διάθεσης και Αποκατάστασης ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ), Με βάση τα δεδομένα, σχεδόν καμία από τις παραπάνω 37 δράσεις δεν πρόκειται να εξασφαλιστεί μέχρι το έτος στόχο 2020. Σημειώνουμε ότι 12 από αυτές τις δράσεις (33%) όφειλαν να είχαν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πιν. 13.11 της μελέτης του νέου ΠΕΣΔΑ, μέχρι το Α΄  εξάμηνο του 2017. Χαρακτηριστικά καταγράφουμε ότι μεταξύ αυτών υπάγονται η Ένταξη των δύο Δήμων της Διαχ. Ενότητας Κέρκυρας σε εγκεκριμένα Σχέδια Εναλλακτικής Διαχείρισης, η Προμήθεια Εξοπλισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης, η κατασκευή 10 πράσινων νησίδων, η Προμήθεια απορριματοφόρων, η Προμήθεια Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων 6 ρευμάτων, η οικιακή Κομποστοποίηση, το Κλείσιμο ενεργών ΧΑΔΑ στα Διαπόντια Νησιά, η Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ κ.α.
Κατά συνέπεια η σύννομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας είναι ανέφικτη και κάθε απόπειρα έναρξης λειτουργίας του έργου εκτός των θεσμοθετημένων όρων είναι παράνομη.
Τα παραπάνω στοιχεία αρνείται να τα λάβει υπ’  όψη η κρινόμενη μελέτη, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του τραγικού αδιεξόδου που οδηγείται η Κέρκυρα στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των ΑΣΑ.
- Περεταίρω στα στοιχεία του Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας διαπιστώνουμε:
- Η προτεινόμενη ετήσια ποσότητα εναπόθεσης υπολειμμάτων 16.450 τόνους (παρ. 1.2) είναι ουτοπική και προσχηματική για τους εξής λόγους:
    (1) Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις παραγόμενες ποσότητες Αποβλήτων Αστικού Τύπου στην ενότητα Κέρκυρας
    (2) Η αβασάνιστη υιοθέτηση των μετρήσεων που καταγράφονται στο   ζυγολόγιο Απορριμμάτων της ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας είναι μεροληπτική, επειδή είναι πασιφανές και πασίγνωστο ότι ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες ΑΣΑ διασπείρονται ανεξέλεγκτα και κατ’  εξακολούθηση στη φύση.
    (3)  Οι παραδοχές του νέου ΠΕΣΔΑ/2016 για την Κέρκυρα (παραγωγή 71.500  τόνους ετησίως) και της ΜΠΕ για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχ. Αποβλήτων Κεντρ. Κέρκυρας/2016 (παραγωγή 111.500 τόνους ετησίως) προσεγγίζουν περισσότερο την πραγματικότητα. Εξ άλλου  σε σχετικά πρόσφατη μελέτη Αναθεώρησης / Τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ, για την οποία το Περιφ. Συμβούλιο ΠΙΝ γνωμοδότησε θετικά /2012 η ποσότητα των ΑΣΑ Κέρκυρας προσδιορίζεται σε 89.593 τόνους ετησίως. Βάσιμα, λοιπόν, θεωρούμε ότι η πραγματική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ, αν λάβουμε υπ’  όψη και τους λοιπούς κωδικούς Στερεών Αποβλήτων που αυθαίρετα αναμιγνύονται με τα αστικά, υπερβαίνει κατά πολύ τις 100.000 τόνους ετησίως.
    (4) Η παραδοχή του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ ότι εντός του περιοριστικού χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας (μέχρι δηλαδή το έτος στόχο 2020) θα επιτευχθεί συνολική διαλογή (πρωτογενής και δευτερογενής), η οποία θα εξασφαλίσει υπολειμματικό σύμμεικτο της τάξης του 18.500  τόνων ετησίως, εκλαμβάνεται από τον οικείο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. ως δεδομένη και μάλιστα εντελώς αυθαίρετα υποβιβάζει το υπολειμματικό σύμμεικτο στην υπερβολικά χαμηλή ποσότητα των 16.340 τόνους ετησίως. Οι παραδοχές αυτές του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. είναι αβασάνιστες και ανεδαφικές, αφού επί του παρόντος καμιά από τις προβλεπόμενες από το ΠΕΣΔΑ πολλαπλές δράσεις (37 συνολικά) δεν έχει υλοποιηθεί. 
Εφ’  όσον ο τελικός αποδέκτης της Νότ. Κέρκυρας τεθεί παράνομα σε λειτουργία η επιρριπτόμενη ποσότητα των στερεών αποβλήτων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ποσότητα των 16.340 τόνων ετησίως και πολύ κοντά στην συνολικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων Αστικού Τύπου. Στην περίπτωση αυτή το έργο δεν θα λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ αλλά ως ΧΥΤΑ, πράγμα το οποίο ρητά απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και αποκλείεται από τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.
  Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι όλες οι εγκαταστάσεις, οι δραστηριότητες και όλες οι υποστηρικτικές και συνοδές τεχνικές υποδομές είναι σχεδιασμένες για να δεχθούν επιρριπτόμενες ποσότητες ΑΣΑ 10.000 τόνων ετησίως, όσα δηλαδή τα απόβλητα των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων της Νότ. Κέρκυρας (Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτιαίων) και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντέξουν ποσότητες μεγαλύτερες από τις προγραμματικές κατά τον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Είναι όμως βέβαιο ότι εντός του θεσμικά προσδιορισμένου χρόνου λειτουργίας του έργου ( μέχρι το έτος στόχο 2020), οι επιρριπτόμενες ποσότητες θα είναι πολλαπλάσιες και κατά πάσα πιθανότητα σύμμεικτων απορριμμάτων.
- Η προβλεπόμενη από τη μελέτη διάρκεια λειτουργίας Α΄  και Β΄  Φάσης του έργου, ανερχόμενη σε 16,3 χρόνια (παρ.1.2) είναι εξωθεσμική και παράνομη και παραβιάζει κατάφωρα τους όρους του νέου ΠΕΣΔΑ/2016. Πρέπει λοιπόν να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί ορθά, από τον θεσμικά οριζόμενο καταληκτικό χρόνο παύσης λειτουργίας του έργου (μέχρι το έτος στόχο 2020).
Ειδικές κατά ενότητα μελέτης παρατηρήσεις
Η απόσταση του γηπέδου από το λιμάνι της Λευκίμμης είναι 1350 μ. και όχι τα 1500 μ. όπως εσφαλμένα  αναφέρει η μελέτη (παρ. 1.3), (συν. στοιχείο 9).
Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου ανέρχεται σε 72.613,62 τ.μ., σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου Μηχανικού Μαργαρίτη- Κατείνα Σοφίας (παρ. 1.3) (σχεδ. 2.2) . Εξ αυτών προεγκρίθηκαν για χωροθέτηση, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 6391/29-09-98 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης μόνο τα 40 στρ., με συνέπεια η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με αριθμ. πρωτ. 7293/09-08-99  η οποία αναφέρεται σε επιφάνεια 72,613 τ.μ. να στερείται νομιμότητας (Για τα 72.613-40.000=32.613 τ.μ. δεν έγινε Προέγκριση Χωροθέτησης).
Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπάρχει αγροτεμάχιο, ευρισκόμενο κεντροβαρικά εντός του γηπέδου, το οποίο δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμα στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.
Ο κλάδος  της εξωτερικής οδοποιίας μήκους 1300 μ. περίπου που συνδέει τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ με τον άξονα παράκαμψης της Λευκίμμης δεν επιτρέπει την διασταύρωση οχημάτων και μάλιστα απορριμματοφόρων ή κοντέϊνερ με συνέπεια να είναι ανεπαρκής (παρ. 2.1)
Ο εναπομένων χώρος μεταξύ του Α΄ κυττάρου και των ορίων του γηπέδου του ΧΥΤΑ δεν επαρκεί για την δημιουργία της προβλεπόμενης αντιπυρικής ζώνης πλάτους 8,0 μ. και ζώνης δενδροφύτευσης πλάτους 8,0μ. με συνέπεια να απαιτούνται αλλαγές στο σχεδιασμό του έργου και μερική επανεκτέλεση  εργασιών στην Περίμετρο του Α΄ κυττάρου (παρ. 2.1).
Ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός στα έργα στεγανοποίοησης του πυθμένα και των πρανών του Α΄ κυττάρου, με σκοπό την προστασία του εδάφους από τα παραγόμενα στραγγίσματα, δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της παρ. 3.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρ. 20  της ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002. Συγκεκριμένα η συμπιεσμένη και θρυμματισμένη λίσβα (καγιάς), τοπικής προέλευσης, που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της στρώσης υπόβασης (τεχνητός γεωλογικός φραγμός) πάχους τουλάχιστον 60 cm. και Κ ≤ 1,0 Χ 10-9 m/s, εφόσον ευρίσκεται εντός μόνιμου υγρού περιβάλλοντος, όπως στην περίπτωση του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, (κάτω από τη συνήθη στάθμη του ενιαίου υπόγειου φρεάτιου ορίζοντα) χάνει τις αρχικές ιδιότητες συμπύκνωσης και υδροπερατότητας και γρήγορα πολτοποιείται, με άμεσο κίνδυνο το σκίσιμο της υπερκείμενης γεωμεμβράνης και του γεωυφάσματος προστασίας της,  από την κυκλοφορία των βαρέων μηχανημάτων. Παρόμοια διαπίστωση και  ανάλογη πρόταση αποκατάστασης δεν γίνεται στην κρινόμενη μελέτη (παρ. 2.1).
Οι δύο κεντρικοί αγωγοί που συλλέγουν τα στραγγίσματα του Α΄ κυττάρου της Α΄ΦΑΣΗΣ ( αποτελείται από δύο υπολεκάνες Α1 και Α2 συνολικού ενεργού εμβαδού  16.980 μ2 ) καταλήγουν σε κεντρικό φρεάτιο στον πυθμένα της χαμηλότερης υπολεκάνης Α2 για να οδηγηθούν με φυσική ροή, μέσω    τυφλού  αγωγού, στη δεξαμενή βροχοστραγγιδίων – εξισορρόπησης, ωφέλιμης χωρητικότητας 558 κ.μ. και από εκεί στη μονάδα επεξεργασίας. Το κεντρικό φρεάτιο της χαμηλότερης υπολεκάνης ευρίσκεται χωροθετημένο στο γεωμετρικό κέντρο της τετράγωνης υπολεκάνης. Επειδή τα επιρριπτόμενα υπολείμματα, ασχέτως μορφής συσκευασίας και ποσότητας, στην καλύτερη περίπτωση θα περιέχουν το 20%  της παραγόμενης ποσότητας οργανικών υλικών (Βιοαποβλήτων)   και επειδή το κεντρικό φρεάτιο της χαμηλότερης υπολεκάνης μετά τις πρώτες επιρρίψεις υπολειμμάτων και για όλο το διάστημα της λειτουργίας του Α΄ κυττάρου, της αποκατάστασης του και της μελλοντικής του φροντίδας, η οποία υπερβαίνει τα 50 χρόνια, δεν θα έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης και συντήρησης, πολύ σύντομα θα αποφράξει. Συνέπεια αυτού τα βροχοστραγγίδια θα υπερχειλίζουν από τις παρειές των απορριματικών ανυψώσεων με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον (ιδέ περίπτωση Τεμπλονίου).
       Η χωροθέτηση κεντρικού  φρεατίου του Α΄ κυττάρου στο κέντρο της χαμηλότερης υπολεκάνης Α2  έγινε κατά τον χρόνο σύνταξης της Κατασκευαστικής Μελέτης του έργου από την εργολήπτρια εταιρία (2005), χωρίς να λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες η ορθή χωροθέτηση του κεντρικού φρεατίου γίνεται εκτός προβολής της επιφάνειας του ενεργού ΧΥΤΑ και εις τα κατάντι. Με την ενέργειά της αυτή η Ανάδοχος Εταιρεία ήρθε σε αντίθεση  με  τα προσχέδια του πρώτου Νομαρχιακού Σχεδιασμού (1991)  και με τα σχέδια της προμελέτης της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (1998), (συν. στοιχείο 18).
Η εκτίμηση της μέσης ημερήσιας / ανά μήνα παραγωγής στραγγισμάτων, για κάθε Στάδιο λειτουργίας της εγκατάστασης της Α΄ ΦΑΣΗΣ, όπως εμφανίζεται στον Πιν. 1.1 της μελέτης δεν είναι ρεαλιστική αλλά έντονα υποεκτιμημένη. Με βάση την οργάνωση της αποχέτευσης του κυττάρου Α΄ και για όλα τα Στάδια της Α΄ ΦΑΣΗΣ, η μελέτη οφείλει, για τον συνυπολογισμό του βασικού παράγοντα της βροχόπτωσης, να λάβει υπόψη της την συνολική επιφάνεια του  κυττάρου Α΄, ανερχόμενη σε 16.980 μ2 και όχι μέρους αυτής αναλόγως του εξεταζόμενου Σταδίου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση  έντονης βροχόπτωσης, βροχομετρικού ύψους 18  cm ή 180 mm (δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για την Κέρκυρα) και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, κατά την οποία η προσωρινή διακράτηση των ομβρίων υδάτων θα είναι ιδιαίτερα μικρή και σύντομη λόγω του μικρού όγκου απορριμμάτων στο κύτταρο, η ημερήσια ποσότητα παραγομένων βροχοστργγιδίων ανέρχεται σε 16,980 m2 x 0.18 m =3056,4 m3 και  η μέση ημερήσια ποσότητα, ανά μήνα, μόνο εξ αυτού του λόγου, σε 3056,4 m3:30 ημ.= 101,88 m3/ημ. και όχι σε 76,9 m3 και μάλιστα ως  μεγίστη, όπως αναφέρει η μελέτη. Κατά συνέπεια η δεξαμενή βροχοστραγγιδίων – εξισορρόπησης  ωφέλιμης χωρητικότητας 558 m3 δεν  επαρκεί για να καλύψει  όγκο βροχοστραγγιδίων 7 τουλάχιστον ημερών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πρέπει να αντικατασταθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λοιπές εγκαταστάσεις του συνοδού συστήματος βιολόγησης βροχοστργγιδίων.
Σύμφωνα  με τις τακτικές παρατηρήσεις των τελευταίων εννέα (9)  ετών (περίοδος κατά την οποία το έργο παραμένει σε αδράνεια), στην υπολεκάνη Α2 του Α΄ κυττάρου εμφανίζονται αδιαλείπτως νερά (ετήσιας διάρκειας) των οποίων η στάθμη ακολουθεί τις διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων του ενιαίου υπόγειου φρεάτιου ορίζοντα της περιοχής, όπως αυτές παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο κατασκευής του έργου. Ο ισχυρισμός των υπευθύνων ότι τα νερά αυτά είναι όμβρια, εκλαμβάνεται τουλάχιστον ως αφελής,  αφού μόνον με το άνοιγμα μιας βάνας στην απόληξη του τυφλού αγωγού παροχέτευσης του κυττάρου θα ήταν δυνατόν δια φυσικής ροής να απομακρυνθούν. Αποτελεί, συνεπώς, βεβαιότητα ότι τα παρατηρούμενα νερά προέρχονται από τον υπόγειο φρεάτιο ορίζοντα της υπολεκάνης Α2, λόγω αστοχίας στη μόνωση της γεωμεμβράνης  του πυθμένα του κυττάρου ή τυχόν μεταγενέστερων κακώσεων και τραυματισμών της. Τα νερά αυτά όσο και αν παροχετεύονται θα αναπληρώνονται εις το διηνεκές με αποτέλεσμα  η μάζα των επιρριπτομένων απορριμμάτων του χαμηλότερου υποκυττάρου Α να μην ευρίσκεται ποτέ στις κατάλληλες συνθήκες και κυρίως, την άμεση μόλυνση του ενιαίου υποκείμενου φρεάτιου ορίζοντα. Ερευνητέον είναι κατά πόσον θα μολυνθούν και τα ύδατα των υπόγειων βαθύτερων αποταμιευτήρων της περιοχής (ΙΓΜΕ).
       Σημειωτέον ότι  στο σημείο αυτό υπήρχε η ιστορική « πηγή Τσαραντώνιου», η οποία σκεπάστηκε από την υπολεκάνη Α2 αλλά δεν σταμάτησε να αναβλύζει. Η τελική επιβεβαίωση, όσον αφορά την πηγή, προέλευσης των νερών της υπολεκάνης Α2 είναι απλή και εύκολη υπόθεση, αρκεί η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία να ακολουθήσει και να επαναλάβει τη μεθοδολογία που ακολούθησε το ΙΓΜΕ κατά το έτος 2008, προκειμένου να αποφανθεί ότι τα μόνιμα νερά στο αβαθές σκάμμα του κυττάρου κατά την περίοδο της κατασκευής του, προέρχονται από τον υπόγειο ορίζοντα, (μερική αποχέτευση των υδάτων της υπολεκάνης σε περίοδο ανομβρίας και διακρίβωση της αναπλήρωσής τους από τον υπόγειο ορίζοντα και, συμπληρωματικά, σύγκριση της χημικής ανάλυσης τους με την ανάλυση των νερών των πολυπληθών πηγαδιών της γύρω περιοχής) (παρ.2.1), (συν. στοιχείο 12).
Τα ενδεικτικά στοιχεία σύνθεσης των στραγγιδίων που εμφανίζονται στους Πιν. 2.2 και 2.3 της μελέτης
i) δεν ανταποκρίνονται στα στοιχεία του Καταλόγου ρυπαντικών ουσιών που καταλήγουν στα ύδατα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του άρθρου 61 της ΚΥΑ36060/1155/Ε.103/2013,
ii) δεν περιλαμβάνουν άλλες ρυπαντικές ουσίες που περιέχονται, λόγω της      φύσεως τους, στα επιρριπτόμενα απόβλητα,
iii) αφορούν ΧΥΤΑ και όχι ΧΥΤΥ και
iv) δεν αναφέρονται οι πηγές της βιβλιογραφικής έρευνας από τις οποίες ελήφθησαν.
Κατά συνέπεια δεν είναι πλήρη και αξιόπιστα (παρ.2.1)
Οι «οριακές τιμές εκπομπών»  («γενικοί δεσμευτικοί κανόνες») δεν έχουν για βάση τους τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».
Η προτεινόμενη μέθοδος και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες για την βιολόγηση των βρογχοστραγγιδίων (δεξαμενή εξισορρόπησης – αποθήκευσης βρογχοστραγγιδίων, δεξαμενές SBR (2), δεξαμενή πάχυνσης ιλύος, δεξαμενή επεξεργασμένων - προσαγωγής αποβλήτων στους υγροβιοτόπους, φρεάτιο διακλάδωσης, δεξαμενή ρύθμισης στάθμης και οικίσκος φυσητήρων, μηχανολογικού εξοπλισμού και πινάκων) έχουν προταθεί κατά την δεκαετία του 1990 (Μελέτη ΠροέγκρισηςΧωροθέτησης Ι. Φραντζή/1998), είναι απηρχαιωμένες, από πλευράς δυναμικότητας ανταποκρίνονται σε συνολική επιρριπτόμενη ποσότητα ανεπεξέργαστων απορριμμάτων 10.000 τόνων ετησίως, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη (υποπολλαπλάσια) της προβλεπόμενης ποσότητας δεματοποιημένων υπολειμμάτων και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ36060/1155/Ε.103/2013, στις διατάξεις της οποίας υπάγεται το έργο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.  Συγκεκριμένα:
- Δεν προτείνεται δέσμη απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται  σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρ. Ένωσης και την σχετική Εθνική Νομοθεσία («ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος»).
- Δεν εφαρμόζονται οι «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ)» (άρθρο 9 της ΚΥΑ/2013).
- Δεν περιλαμβάνονται οι «οριακές τιμές εκπομπών» για τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ως άνω ΚΥΑ/2013 και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέμπονται από την εγκατάσταση βιολόγησης σε σημαντικές ποσότητες ( παρ.1α αρθρ.11). Οι οριακές τιμές εκπομπών βασίζονται στις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».
- Τα προτεινόμενα μέτρα και απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων εκτός του ότι δεν κρίνονται κατάλληλα παρουσιάζουν κατασκευαστικές αστοχίες οι οποίες κακώς δεν επισημαίνονται  και δεν εντοπίζονται από την προτεινόμενη μελέτη Ανανέωσης/Τροποποίσης του έργου. Οι ισοδύναμες παράμετροι και τα τεχνικά μέτρα βασίζονται στις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές » (παρ. 2 άρθρ.12).
- Όλα τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την διαμόρφωση των προτάσεων και των όρων της ΑΕΠΟ του έργου.(παρ. 1, άρθρο 11). Ταυτόχρονα, όμως αποδεικνύουν την αδυνατότητα σύννομης λειτουργίας του έργου
- Η αναφορά ότι τα επεξεργασμένα στραγγίσματα θα μεταφέρονται με ειδικό βυτιοφόρο όχημα σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού είναι ασαφής και αόριστη επειδή δεν προσδιορίζεται το πλεόνασμα του υδατικού ισοζυγίου μετά την επεξεργασία, ώστε να εκτιμηθούν όλες οι παράμετροι (Τεχνικές και Οικονομικές) και η εφικτότητα της πρότασης. Εξ άλλου, σε άλλο σημείο της Μελέτης αναφέρεται ότι ολόκληρη η ποσότητα των επεξεργασμένων βροχοστραγγιδίων  θα ανακυκλώνεται διαβρέχοντας το απορριματικό ανάγλυφο.
Η εγκατάσταση έργων διαχείρισης βιοαερίου παρουσιάζει ολέθρια σφάλματα. Η απομάκρυνση του βιοαερίου από την απορριματική μάζα γίνεται μέσω οριζόντιου δικτύου  αγωγών συλλογής, από όπου οδηγείται στην τελική μονάδα άντλησης και καύσης. Το οριζόντιο δίκτυο αγωγών  συλλογής τοποθετείται μέσα σε στρώση αποστράγγισης κατά την αποκατάσταση του κυττάρου, μετά τη φάση λειτουργίας και κορεσμού του. Σύμφωνα με την μελέτη ο κορεσμός του πρώτου κυττάρου θα γίνει μετά παρέλευση 6,9 ετών, ο δε χρόνος αποκατάστασης δεν μπορεί να εκτιμηθεί, αφού μέχρι σήμερα, κανένα από τα τρία υπερκορεσμένα κύτταρα ΧΥΤΑ στην Ενοτ. Κέρκυρας δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί !
    Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 7.1.4 της ενοτ. 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΑ)  της ΚΥΑ 114218/1997  « Το σύστημα συλλογής και απαγωγής του βιοαερίου τίθεται σε λειτουργία το αργότερο ένα εξάμηνο από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ».  Η διάταξη αυτή του νόμου έχει ουσιώδη σημασία επειδή, σύμφωνα με το διάγραμμα παραγωγής και ανάκτησης βιοαερίουτης ΜΠΕ ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας (1998), (συν. στοιχείο 19), η παραγωγή βιοαερίου αρχίζει από την πρώτη μέρα της διάθεσης αποβλήτων υπολειμμάτων, ακόμη και στην απίθανη περίπτωση επίτευξης του εθνικού στόχου απομάκρυνσης από την ταφή ποσοστού ίσου με το 80% των αρχικά παραγομένων Βιοαποβλήτων.
    Μετά παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) και πλέον ετών από την έναρξη λειτουργίας του κυττάρου η συνολική ποσότητα διαρροής στον αέρα του παραγόμενου βιοαερίου είναι υπερβολικά μεγάλη (καθορίζεται από την επιφάνεια του διαγράμματος που περιβάλλεται από την καμπύλη έκλυσης και τους άξονες), με συνέπεια να καταστρατηγείται το σύνολο των διατάξεων περί πρόληψης καθώς και των στόχων περί «οριακών τιμών εκπομπών» της μελέτης. Κατά συνέπεια απαιτείται αναδιάρθρωση του συστήματος συλλογής και καύσης του παραγομένου βιοαερίου.
    Κατά τα λοιπά και όσον αφορά τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» και τις «οριακές τιμές εκπομπών» ισχύουν ανάλογες παρατηρήσεις με αυτές που ασκήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα που αφορά την βιολόγηση των στραγγιδίων.
Στην Ενότητα 2.2 της μελέτης «εξέλιξη αδειδοτουμένου έργου» ο μελετητής αποφεύγει να αναφέρει ότι το έργο βρίσκεται σε αδράνεια επί οκτώ (8) και πλέον έτη, επειδή η αρμόδια αρχή χορήγησης Άδειας Λειτουργίας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) κατά τα έτη 2009 και 2010 αρνήθηκε να αδειοδοτήσει το έργο, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, επικαλούμενη, πέραν των τυπικών πλην όμως  δεσμευτικών κωλυμάτων και τους ακόλουθους ουσιώδεις λόγους:
Το έργο δεν τυγχάνει της αποδοχής της τοπικής κοινωνίας η οποία έντονα αντίδρασε και αντιδρά στην ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου «ενώ οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης μπήκαν στο στόχαστρο…… και βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση».
Οι αντιδράσεις εστιάστηκαν σε παραλήψεις στη διαδικασία χωροθέτησης που ορίζει ο Ν.1850/1986, στη μη αποτύπωση φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων της περιοχής και στην αγνόηση του Γενικού Πολεοδ. Σχεδ. της Λευκίμμης.
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα έχει μείνει δραματικά πίσω σε σχέση με τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους.
Η αρμόδια Νομαρχιακή Αρχή προτείνει ότι θα πρέπει να επανακριθεί «η τύχη αυτής της εγκατάστασης… στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ» (έγγρ. με αριθ.πρωτ. 872/15-12-2010/Νομάρχη Κέρκυρας), (συν. στοιχείο 13).
Δυστυχώς όλοι οι λόγοι που επικαλείται στο έγγραφό της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, ισχύουν μέχρι σήμερα κατά μείζονα, μάλιστα, τρόπο, δεν θεραπεύονται από την τρέχουσα διαδικασία και δεν μπορούν να θεραπευτούν.
Στην Ενότητα 3 της μελέτης «Περιγραφή προτεινόμενης τροποποίησης», δεν γίνεται αναφορά στο κρίσιμο όσο και καθοριστικό στοιχείο ότι σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ, ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας θα λειτουργήσει μόνο ως ΧΥΤΥ και μόνο για το διάστημα του Μεταβατικού Προγράμματος. Το Μεταβατικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβεί περίοδο λειτουργίας μεγαλύτερη των 3 ετών από την έναρξη λειτουργίας του, και εν πάση περιπτώσει, οφείλει να σταματήσει κατά το έτος στόχο 2020 οπότε θα αναλάβει το βάρος της δευτερογενούς διαχείρισης των ΑΣΑ η καθιερωμένη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός της ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας. Την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων οφείλει, έγκαιρα να αναλάβει ο νέος ΧΥΤΥ Κεντρ. Κέρκυρας και οπωσδήποτε προ του έτους στόχο 2020.
Στην υποενότητα «Παραγόμενα Αστικά Απόβλητα» της Ενοτ.3.1 αναφέρεται ότι το σύνολο της ετήσιας παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Διαχειρ. Ενότ. Κέρκυρας (Δήμοι Κέρκυρας και Παξών) ανέρχεται σε 65.806,42 τόνους, με μοναδικό κριτήριο τις καταγραφές των ζυγολογίων στην ΟΕΔΑ Κέρκυρας. Η ποσότητα αυτή είναι παντελώς εσφαλμένη και υπολείπεται κατά πολύ από τους υπολογισμούς άλλων επίκαιρων μελετών που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Αυθαίρετα επίσης, υιοθετείται η θέση ότι ο ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, από την έναρξη λειτουργίας του  και μέχρι τον κορεσμό του,   θα δέχεται για ταφή υπολείμματα της τάξεως του 25% του αρχικού βάρους, δηλαδή 16.450 τόνων. Στην παραδοχή αυτή ο μελετητής κατέληξε άκριτα χωρίς να λάβει υπόψη του την πραγματική παραγωγή Αποβλήτων και τα απογοητευτικά πραγματικά δεδομένα στον τομέα της υλοποίησης του προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών αποβλήτων στην Ενότητα Κέρκυρας. Εάν η μελέτη λάμβανε σοβαρά υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα θα διαπίστωνε ότι για την κρίσιμη περίοδο εναλλακτικής λειτουργίας του έργου, μέχρι  δηλαδή το έτος 2020, όχι μόνο δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ στην Ενότητα Κέρκυρας, αλλά είναι αμφίβολο εάν θα λειτουργήσει με πληρότητα το ενδιάμεσο Σύστημα Διαχείρισης, πέραν, ασφαλώς, της απλής δεματοποίησης των σύμμεικτων απορριμμάτων.
Στην ίδια ως άνω Υποενότητα η μελέτη δεν αναφέρει συγκεκριμένη πηγή χωματοληψίας.
Στην υποενότητα «Ποιότητα στραγγισμάτων της Ενοτ.3.2. δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη ανάλυση των ρυπαντικών φορτίων των παραγομένων απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
Στην υποενότητα «Ποσότητα στραγγισμάτων» της Ενοτ.3.2, εμφανίζεται σαν μέγιστη μέση ημερήσια, ανά μήνα και ανά στάδιο λειτουργίας ποσότητα παραγωγής  βροχοστραγγιδίων η ποσότητα των 76,8 τόνων κατά τον μήνα Νοέμβριο του 3ου Σταδίου. Η μέση αυτή ποσότητα κρίνεται, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα κατά πολύ μικρότερη της πραγματικής. Εφόσον λάβουμε, όπως οφείλουμε, σοβαρά υπόψη την ύπαρξη, κάτω από το κύτταρο, της πηγής και την διαρκή διείσδυση υπόγειων υδάτων εντός του κυττάρου, αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα των βρογχοστραγγιδίων δεν είναι αντιμετωπίσιμο. 
Στην υποενότητα «Χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΥ» της Ενοτ.3.2 παρακάμπτονται και αγνοούνται όλες οι προγραμματικές θέσεις του οικείου ΠΕΣΔΑ για τον χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας. Ενώ σύμφωνα με τις πρόσφατα εγκεκριμένες θέσεις του ΠΕΣΔΑ, ο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας μπορεί, σύμφωνα με το υιοθετημένο πρώτο (α) σενάριο, εναλλακτικά να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ μέχρι το έτος στόχο 2020, η μελέτη αβασάνιστα προβλέπει συνολικό χρόνο λειτουργίας 16,3 έτη, μέχρι τον κορεσμό των δύο κυττάρων. Η πρόταση αυτή πρέπει να ανασκευασθεί  και να εναρμονιστεί  με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.
Στην ίδια ως άνω υποενότητα αναγράφονται οι κωδικοί του Ευρωπαϊκού καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), των αποβλήτων που θα γίνονται δεκτοί στον ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας. Δεν γίνεται όμως καμία αναφορά στο κατά πόσον οι κωδικοί των προβλεπομένων δεματοποιημένων υπολειμμάτων εναρμονίζονται με τους προτεινόμενους.
Στην Ενότητα 4 «Συμβατότητα προτεινόμενης τροποποίησης με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις», παρατηρούμε:
Στην Ενότ. 4.1 «ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδομικές ή άλλου τύπου και είδους ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου» αποσιωπούνται όλες οι σχετικές προτάσεις των ακόλουθων εγκεκριμένων σχεδίων:
α) Του γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λευκίμμης/1987 (ιδέ Ενότητ. Β.2. /Υπ. απόφ. 48963/2012  του παρόντος ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ).
β) Του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/2003. ( Υπάρχει πρόσφατη Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου  ΠΙΝ /2016 για την πρόταση επικαιροποίησης του αρχικού Πλαισίου/2016).
Με βάση τις ισχύουσες προτάσεις του Περιφερειακού Πλαισίου για την περιοχή του εξεταζόμενου έργου του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας ισχύουν τα ακόλουθα:
- Προστασία του ελαιώνα.
- Προστασία των ακτών.
- Προστασία της περιαστικής ζώνης της Λευκίμμης και εξασφάλιση των προϋποθέσεων για χωροθέτηση αστικών χρήσεων οικιστικού κέντρου Γ΄ επιπέδου.
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο αναφέρονται ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες προωθούν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Ενότ. Κέρκυρας με άξονα την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Κεντρ. Κέρκυρας.
γ) Της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του οικισμού Λευκίμμης ( δεν έχει επί του παρόντος εγκριθεί). Προτείνει χρήσεις και ειδικούς όρους δόμησης και αρτιότητας στην περιαστική ζώνη της Λευκίμμης. Το γήπεδο του ΧΥΤΑ βρίσκεται μέσα στα όρια της  προτεινόμενης ΖΟΕ.
Στην ίδια Υποενότητα (4.1) ανασκευάζεται η απόσταση της Λευκίμμης από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ από 3,5 χιλμ. σε 1,6 χιλμ. Η πραγματική απόσταση των ορίων του ΓΠΣ Λευκίμμης από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ είναι 1300 μ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πυκνή περιαστική δόμηση.
- Στην ίδια Υποενότητα (4.1) αναγράφεται ότι « οι πλησιέστερες κατοικίες βρίσκονται σε απόσταση 700 περίπου μέτρων ανατολικά και νοτιοδυτικά » του γηπέδου. Προφανώς, ο μελετητής δεν διαπίστωσε πληθώρα νόμιμων και προϋφιστάμενων της προέγκρισης χωροθέτησης του έργου Παραθεριστικών και Τουριστικών Κατοικιών εντός, μάλιστα, της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ. Επίσης δεν διαπίστωσε την ύπαρξη παλαιάς Ξενοδοχειακής Μονάδας σε απόσταση 350 μ. από τα όρια του ΧΥΤΑ όπως και την μεγαλύτερη Τουριστική Μονάδα της περιοχής, πολυτελούς κατασκευής, δυναμικότητας 700 και πλέον   κλινών σε απόσταση 500, μόλις, μέτρων από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ. Δεν διαπίστωσε επίσης, ότι η θεσμοθετημένη από το εγκεκριμένο Γεν. Πολεοδ. Σχέδιο Λευκίμμης, (1987) μείζων Ζώνη Τουριστικής Ανάπτυξης και Παραθεριστικών Κατοικιών, απέχει 600 μετρ. από το γήπεδο του ΧΥΤΑ, ενώ οι επεκτάσεις της ευρίσκονται σε απόσταση 350 μ. από αυτό. (συν. στοιχείο 9).
    Οι παραπάνω παραλήψεις επαναλαμβάνουν τις αποσιωπήσεις και αλλοιώσεις όλων των προηγούμενων Περιβαλλοντικών Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και καθιστούν την υπό κρίση  μελέτη αναξιόπιστη.
Στις Υποενοτ. «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)» και «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» (ενοτ.4.3.) δεν γίνεται καμία αναφορά και αξιολόγηση στο γεγονός ότι κανένας από τους όρους και τις προτάσεις στον τομέα της Πρόληψης και  της υλοποίησης των εθνικών σχεδιασμών δεν έχει επί του παρόντος προωθηθεί στην Διαχ. Ενοτ. Κέρκυρας. Αντίθετα μονομερώς και καταχρηστικώς προωθείται από τους υπόχρεους φορείς η δημιουργία μόνιμου τελικού αποδέκτη στο πλέον έκκεντρο και ακατάλληλο σημείο της Κέρκυρας, αδιαφορώντας για τις πολλαπλές και καταστροφικές συνέπειες.
Σε σχέση με την υποενοτ. «ΚΥΑ 36060/455/Ε.103/2013» (ενοτ. 4.3) επισημαίνουμε ότι  στις σχετικές προτάσεις της κρινόμενης μελέτης δεν    προβλέπεται   εφαρμογή των βασικών όρων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ (άρθρο 8 έως 23) της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, όπως οι «Βασικές αρχές των κύριων υποχρεώσεων του φορέα εκμετάλλευσης» (αρθρ. 9), οι «Οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα» (αρθρ. 12),  οι «Απαιτήσεις εγκαταστάσεων»  (αρθρ. 16), η «Επανεξέταση και αναπροσαρμογή των άρθρων της ΑΕΠΟ»  (αρθρ. 17) και οι «Αναδυόμενες τεχνικές»  (αρθρ. 23). Επίσης δεν λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα, δεν ακολουθείται η μεθοδολογία της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ότι το έργο ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας και η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις που θέτει η ως άνω ΚΥΑ/2013.                                                         
Σε σχέση με την Ενοτ. 4.4 «Συμβατότητα αιτούμενης τροποποίησης του έργου και του τρόπου λειτουργίας του» επισημαίνουμε ότι η ακολουθούμενη τροποποίηση του έργου δεν είναι συμβατή με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. Κανένας όρος και καμία προϋπόθεση από αυτές που θέτει το Περιφερειακό Σχέδιο δεν τηρείται όσον αφορά την Εναλλακτική Λειτουργία του έργου ως ΧΥΤΥ κατά το Μεσοδιάστημα.
Στην Ενοτ. 5 « Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος» και στον τομέα των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, των μορφολογικών και τοπιολογικών χαρακτηριστικών, και των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών, στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα), του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος, της τουριστικής κίνησης, και της βιομηχανίας, η μελέτη σκόπιμα και γενικόλογα αναφέρεται με γενικό τρόπο μόνο στην κλίμακα του νησιού της Κέρκυρας και όχι στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας τεχνικών υποδομών (ενοτ. 5.8), των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον (ενοτ. 5.9) και των υδάτων (ενοτ. 5.10). Σε αντίθεση με την ακολουθούμενη τακτική στην Ενοτ. ΣΤ ( Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Περιβάλλοντος) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Υπ. απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Εκτίμηση των περιβαλλοντικών Επιπτώσεων …) αναφέρεται ότι δίδονται πληροφορίες για «τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά εντός της περιοχής της μελέτης    καθώς και τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών αυτών».         
Στον τομέα  των Τεχνικών Υποδομών δεν αναφέρονται ο Άξονας Διέλευσης της Λευκίμμης (απόσταση 700 μ. από το έργο), η προγραμματιζόμενη  ζώνη ΒΙ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό Πάρκο),  (απόσταση 700 μ. από το έργο) και η εγκατάστάση Βιολογικού Καθαρισμού του συστήματος αποχέτευσης αστικών λυμάτων της Λευκίμμης (απόσταση 400 μ. από το έργο), (συν. στοιχείο 9). Σημειωτέον ότι η συγκέντρωση πολλών οχλουσών χρήσεων  στην περιοχή του έργου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την χωροθέτηση νέας οχλούσας χρήσης, λόγω υπέρμετρης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Στον τομέα των υδάτων η κρινόμενη μελέτη αναφέρει ότι «δεν σχηματίζεται φρεάτιος ορίζοντας» και ότι το έργο «βρίσκεται σε στεγανούς σχηματισμούς, δηλ. σε σχηματισμούς στους οποίους δεν  σχηματίζεται υδροφόρος ή φρεάτιος ορίζοντας ικανοποιητικού υδατικού δυναμικού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσής του». Με τις θέσεις της αυτές η μελέτη αναπαράγει, χωρίς τη δέουσα υπευθυνότητα, και  χωρίς καμία επιτόπια έρευνα, τις παλαιότερες φαλκιδευμένες θέσεις στον κρίσιμο υδρογεωλογικό ζήτημα. Αντίθετα προς τα παραπάνω στοιχεία της μελέτης, η έρευνα του ΙΓΜΕ με τίτλο « Έκθεση υδρογεωλογικών συνθηκών στη θέση Μισοράχια  Δήμου Λευκίμμης Ν. Κέρκυρα;» διαπιστώνει ότι « το νερό που κατάκλυσε την εκσκαφή προέρχεται από τον υπάρχοντα αβαθή φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα» ότι « η εκσκαφή είχε αρχίσει να αναπληρώνεται με υπόγειο νερό που προέρχεται από την επιφανειακή αμμώδη μάργα» για να αποφανθεί ότι «Δεδομένης της υδραυλικής επικοινωνίας του χώρου εκσκαφής  για την κατασκευή του ΧΥΤΑ, με τα πηγάδια που βρίσκονται περιμετρικά της εκσκαφής, οποιαδήποτε ποιοτική επιβάρυνση των υπογείων νερών στο χώρο εκσκαφών θα επιβαρύνει και την ποιότητα των υπογείων νερών στα πηγάδια και είναι πιθανό να περάσει και στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα μέσω των αρδεύσεων στην περιοχή». Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και η « Τεχνική υδρογεωλογική έκθεση αυτοψίας περιοχής κατασκευής ΧΥΤΑ Λευκίμμης » του Γεωλόγου Χρήστου Μηλίγκου και η έκθεση αυτοψίας του Γεωλόγου Κων/νου Κάντα.
Από την πληθώρα των παρατειθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι το έργο του  ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας ευρίσκεται χωροθετημένο σε περιοχή ενιαίου φρεάτιου ορίζοντα, ο οποίος καταλαμβάνει την έκταση του ιστορικού Κάμπου της Λευκίμμης και άλλων υποκείμενων ταμιευτήρων υπόγειων υδάτων. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσον ο φρεάτιος ορίζων και οι υπόγειοι ταμιευτήρες επικοινωνούν μέσω ρηγμάτων.
Επίσης υποβαθμίζεται η παρουσία των δύο ποταμιών της περιοχής (Ποτάμι Λευκίμμης και Ποτάμι Σωτήρα) στα κατάντι του γηπέδου του έργου με νερά ετήσιας διάρκειας και σε αποστάσεις αντιστοίχως 350 μ. και 200 μ. από τα όρια του γηπέδου του έργου ( το πρώτο πλωτό σε βάθος 3 χλμ. από τις εκβολές του). Σημειωτέον ότι στην κρινόμενη Περιβαλλοντική Μελέτη, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην ύπαρξη αυτών των δύο ποταμιών αλλά με τρόπο που υποβαθμίζει τη σημασία τους. Υπογραμμίζουμε  ότι και τα δύο ποτάμια εκβάλουν στην Τουριστική Ζώνη και Ζώνη Παραθεριστικών Κατοικιών της Λευκίμμης. Το πρώτο από αυτά έχει χαρακτηριστεί από το Γενικό  Πολεοδ. Σχέδιο  (ΓΠΣ) προστατευόμενο οικοσύστημα και το δεύτερο διέρχεται μέσα από την προαναφερθείσα σημαντικότερη τουριστική μονάδα της περιοχής της Λευκίμμης εφτακοσίων (700) περίπου κλινών. (συν. στοιχείο 9).
Στην Ενοτ. 7 «Εκτίμηση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» υποβαθμίζονται οι επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου α) στην ατμόσφαιρα από οσμές και από παραγωγές σκόνης, β) στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, από την παραγωγή στερεών αποβλήτων γ) οι επιπτώσεις από τον θόρυβο, δ) οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία, ε) οι επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα, στ) οι επιπτώσεις σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (τις χαρακτηρίζει αμελητέες), ζ) οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, η) οι επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου κ.α.
     Η Ενότητα 7 καταλήγει ότι «δεν διαφαίνεται πιθανότητα σημαντικής αθροιστικής ή συνεργιστικής δράσης» και ότι « το έργο είναι απομακρυσμένο από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος».   
Όλες οι παραπάνω θέσεις είναι προκλητικά ανακόλουθες και αναληθείς και αντιστρέφουν την εικόνα της πραγματικότητας.
Στην Ενότ. 8 «Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχομένων επιπτώσεων», αναφέρονται τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία του έργου. Τα προτεινόμενα μέτρα κρίνονται πλημμελή και αναποτελεσματικά. Το κυρίως πρόβλημα στην παρούσα περίπτωση είναι εγγενές και μη αντιμετωπίσιμο και προσδιορίζεται από την κακή (απαγορευτική) χωροθέτηση του έργου, τις απηρχαιωμένες τεχνολογίες με τις οποίες το έργο είναι εξοπλισμένο την χαμηλή δυναμικότητα των εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών τεχνικών υποδομών του και την μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος των δράσεων (εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων) οι οποίες συνιστούν τις προϋποθέσεις και εξασφαλίζουν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Ενότ. Κέρκυρας. Συγκεκριμένα και με βάση τις προτάσεις και τα κριτήρια της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων» (2016), για το ζήτημα της πρόληψης δεν εφαρμόστηκαν, δεν προτείνονται και δεν υλοποιούνται τα ακόλουθα:
o Δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο ΕΣΔΑ/ΠΕΣΔΑ (Ενοτ. Α3), αλλά ούτε και όσα ίσχυαν κατά τον χρόνο της Προέγκρισης Χωροθέτησης (1998).
o Δεν εφαρμόζονται οι γενικοί όροι και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (Ενοτ. Γ2).
o Δεν υλοποιούνται κατά προτεραιότητα τα προβλεπόμενα από τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων έργα και δράσεις για μείωση του ποσοστού υπολείμματος αποβλήτων προς διάθεση στον ΧΥΤΥ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο έδαφος, τα ύδατα και την ατμόσφαιρα (παρ.3).
o Κατά τον σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων δεν λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2010/75/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 και δεν εφαρμόζονται οι «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ)», για την διαχείριση  των αποβλήτων καθώς και αυτές που αφορούν την διαχείριση των λυμάτων και αερίων εκπομπών στο βαθμό που έχουν εφαρμογή στο υπόψη έργο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις τους στα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος (παρ. 4).
o Ο σχεδιασμός και η οργάνωση λειτουργίας και παρακολούθησης του έργου (κατατάσσεται στην Κατηγορία Α΄ της παρ. 1 του άρθρ.1 του Ν.4014/2011) δεν είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή «πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης» (παρ.5).
o Για την προστασία των υδάτων η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός του έργου δεν είναι τέτοιος, ώστε να αποφεύγονται σημαντικές επιπτώσεις στα ύδατα (επιφανειακών και υπογείων) και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης τους λόγω αστοχίας ή απρόβλεπτων αναγκών ή φαινομένων (παρ.9).
Τα παραπάνω καθιστούν το έργο ακατάλληλο επειδή δεν είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας του ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων (παρ.18).
Τέλος στην Ενότητα 9 «Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ» καταγράφονται οι προτεινόμενες αλλαγές των υφισταμένων περιβαλλοντικών όρων, όπως ισχύουν με βάση την με αριθμ. πρωτ.1411/222-7-2010 ΑΕΠΟ για το έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές τροποποιούνται:
o Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου (ετήσια παραγωγή απορριμμάτων, ετήσια απόθεση υπολειμμάτων, προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας και οι κωδικοί των αποβλήτων που θα γίνονται δεκτοί βάση τον   Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ). (Κεφ.Α ΑΕΠΟ).
Η ως άνω προτεινόμενη αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του έργου (16,3 χρόνια αντί ενδεχόμενης εναλλακτικής λειτουργίας μέχρι το έτος στόχο 2020)  αποτελεί κατάφορη παραβίαση του σχετικού όρου του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων/2016. 
Η πρόταση περί διάθεσης ποσότητας υπολειμμάτων ίσης με 16,45 τόνους ετησίως είναι ανεδαφική α) ως σκόπιμα υποβαθμισμένη και β) επειδή μέχρι το έτος λήξης της λειτουργίας του έργου  ( μέχρι το έτος στόχο) τότε οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ενότ. Κέρκυρας δεν θα έχουν ικανοποιήσει κανέναν από τους στόχους του ΕΣΔΑ, όπως ενσωματώθηκαν στον οικείο ΠΕΣΔΑ, (άρα ούτε τη χωριστή διαλογή των Ανακυκλώσιμων Υλικών και των Βιοαποδομήσιμων σε ποσοστά αντιστοίχως 75% και 80%).
Οι προτεινόμενοι κωδικοί αποβλήτων προς διάθεση (υπερβαίνουν τον διψήφιο κωδικό 20 του ΕΚΑ)  δεν έχουν συσχετισθεί με τους παραγόμενους κωδικούς από το μεταβατικό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων στον ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας (ακόμα δεν γνωρίζουμε την τεχνολογία, τις προδιαγραφές, τις πιστοποιήσεις και την δυναμικότητα του κινητού εξοπλισμού της ενδιάμεσης συστοιχίας μηχανημάτων της Μεταβατικής περιόδου).
o Ο τρόπος τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων. Προτείνεται. η αποκλειστική ανακυκλοφορία τους στο σώμα του ενεργού ΧΥΤ. Κάτι τέτοιο, όμως, με βάση τα στοιχεία που αφορούν την ποσότητα του προς διάθεση πλεονάσματος που προκύπτει από την μελέτη του υδατικού ισοζυγίου του έργου δεν είναι επιτρεπτό και εφικτό (Κεφ.5 ΑΕΠΟ).  Το όλο θέμα γίνεται απαγορευτικό αν σκεφτούμε  την διαρκή διείσδυση υδάτων του φρεάτιου ορίζοντα στο υποκύτταρο Α2 λόγω μη στεγανότητας της μεμβράνης του κυττάρου.
o Ο τρόπος συσκευασίας, μεταφοράς και διάθεσης των υπολειμμάτων και ο τρόπος χωματοεπικάλυψης τους (Κεφ.Ε ΑΕΠΟ) και
o Η λειτουργία και η ασφάλεια του χώρου με βάση όσα αναφέρει ο «Οδηγός εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων……».
Το σχέδιο «Γενικής Διάταξης έργων ΧΥΤΑ» που προέρχεται από τον φάκελο Ανανέωση/Τροποποίηση της ΑΕΠΟ «Μελέτη Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας» (2005) της εταιρείας ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ, εκτός του ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες της διαδικασίας και την πληρότητα του φακέλου, καταδεικνύει ότι ουδεμία απολύτως αλλαγή δεν γίνεται με την τρέχουσα διαδικασία Τροποποίησης, παρά το γεγονός ότι έχουν αναφανδόν αλλάξει α) το θεσμικό πλαίσιο και β) η κατάσταση πραγματικών όρων και συνθηκών στην Διαχ. Ενοτ. Κέρκυρας. Το σύνολο των στοιχείων φανερώνει ότι η διαδικασία είναι προσχηματική, γίνεται για την τήρηση του τύπου και έχει ως στόχο την εφαρμογή αθέμιτης εξωθεσμικής και αναποτελεσματικής λύσης στο κρίσιμο ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων Ενοτ. Κέρκυρας.
      Καταλήγοντας διατυπώνουμε ότι το αναρτηθέν στο διαδίκτυο κείμενο της Μελέτης είναι το πρωτογενές, εμφανίζει δηλαδή τις αρχικές προτάσεις του Μελετητή και δεν έχει ενσωματώσει τις θέσεις των προβλεπόμενων Φορέων και Υπηρεσιών από την διαδικασία διαβούλευσης.

5. Διαπιστώσεις

Με βάση την εμπεριστατωμένη ανάλυση  των παρ. 1 έως 4 της Ενότ. V.Β (ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΠΕ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)   του παρόντος ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ, προκύπτει ότι η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία για την Ανανέωση/Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας (παρ. 1 έως 3 των αρθρ. 5 και 6 του Ν. 4041/2011 και των κανονιστικών διατάξεων) δεν μπορεί να οδηγήσει σε όρους ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα περιεχόμενα της παρ. 2. (ΑΕΠΟ) της ίδιας ως άνω Ενότ. V.Β.
Αυτό συμβαίνει, επειδή για το εξεταζόμενο έργο, οι προδιαγραφές σύνταξης της  υπό κρίση Μελέτης Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως προβλέπονται από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 και 6 της Υπ. απόφ. 170225/2014, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τα ελάχιστα περιεχόμενα των ΑΕΠΟ έργων κατηγορίας Α΄ /Α2 όπως προβλέπονται από τους Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και τις Υπ. αποφ. 48963/2012, 167563/ΕΥΠΕ/2013 και 36060/1122/Ε.103/2013 [παρ. 2 (ΑΕΠΟ) του κειμένου].
Στο σημείο αυτό επισημάνεται ότι το νέο πλαίσιο για το περιβάλλον, βασιζόμενο στον Ν. 4041/2011 και κυρίως στον Ν. 4042/2012 και στις κανονιστικές τους διατάξεις, θεσμοθετήθηκε μετά την Απόφαση Τροποποίησης με αριθμ. πρωτ. 1411/2010 της αρχικής ΑΕΠΟ /1999, του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας. Με βάση το δεδομένο ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αναθεωρεί ριζικά το προγενέστερο, ενσωματώνοντας στο Εθνικό δίκαιο τις σχετικές οδηγίες /2008 της ΕΕ, γίνεται αντιληπτό γιατί η αρχική ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας ( εφόσον, φυσικά, δεν αξιολογηθεί ορθά το καθεστώς της μη νομιμότητας που την διέπει και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εσφαλμένα προχωρήσει στην Ανανέωση/Τροποποίηση της) χρήζει ριζικής και συνολικής τροποποίησης των όρων της.
Η κατάλληλη Περιβαλλοντική Μελέτη για το σκοπό αυτό καθορίζεται από τα σχετικά περιεχόμενα των νόμων Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και των Υπ. αποφ. και 36060/1122/Ε.103/2013 και 170225/2014, όπως αυτά αναπτύσσονται στην παρ. 3 (ΜΠΕ) της Ενότ. V. Β του παρόντος ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ.
Για το σκοπό αυτό η αρμόδια αρχή οφείλει κάνοντας χρήση της παρ. 4 των άρθρ. 5 και 6 του Ν. 4014/2011 και των κανονιστικών τους διατάξεων, να απαιτήσει από τον υπόχρεο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Περιφ. Ενότ. Κέρκυρας την σύνταξη ΜΠΕ σύμφωνα με το εκτιθέμενο πλαίσιο [παρ. 3 (ΜΠΕ), Ενοτ. V. B].
Η ως άνω ενέργεια είναι επιβεβλημένη και από την κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου, αφού οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ενδεχόμενη λειτουργία του ακατάλληλου έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, όπως αναντίρρητα προκύπτει από τα στοιχεία της Ενοτ. V. Β. του κειμένου, κρίνονται ιδιαίτερα επιβαρυντικές. Αν, μάλιστα, παραμετροποιηθούν και οι πραγματικές συνθήκες στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Ενοτ. Κέρκυρας (απόλυτη απραξία  και αναποτελεσματικότητα από τους υπόχρεους φορείς, στην εφαρμογή των προτάσεων του νέου επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ, αδυναμία επίτευξης  των προτασσόμενων στόχων του ΠΕΣΔΑ μέχρι το καταληκτικό έτος 2020, και μεροληπτική και αποκλειστική χρήση της δευτερεύουσας πρότασης για εναλλακτική προσωρινή χρήση του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας), τότε οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κρίνονται καταστροφικές.
Ακολούθως συστηματοποιούνται και συμπυκνώνονται αναλυτικά οι προταχθέντες λόγοι (Ενοτ. V.B.), που καθιστούν με θεσμικούς και πραγματικούς όρους απαραίτητη την σύνταξη ΜΠΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας.
Είναι πασιφανές ότι τα στοιχεία του Φακέλου Ανανέωση/ Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας δεν επαρκούν για την διαμόρφωση των ακόλουθων βασικών όρων της ΑΕΠΟ του έργου:
Ν. 4042/2012
Της περιγραφής των τύπων και ποσοτήτων αποβλήτων
Της διαμόρφωσης των επιτρεπομένων εργασιών, τεχνικών και μεθόδων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε είδος εργασίας.
Της διατύπωσης των αναγκαίων όρων σχετικά με το κλείσιμο και την μέριμνα μετά την παύση λειτουργίας.
Υπ. απόφ. 48963/2012
Της περιγραφής των θεσμοθετημένων βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος (Ζώνες προστασίας οικισμών, περιοχές εκβολών και τουριστικών ακτών, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνη αποδέκτης Βιοτεχνικού Πάρκου, ζώνες ύπαρξης δασών και δασικών εκτάσεων κ.λ.π.)
Της περιγραφής των στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Της παρουσίασης του ζητήματος των οριακών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, της στάθμης θορύβων και κραδασμών και της ποιότητας περιβάλλοντος.
Της καταγραφής με πληρότητα των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Της αντιμετώπισης με πληρότητα των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Της κατασκευής, λειτουργίας και αποκατάστασης του έργου και της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών
Της πρότασης αντισταθμιστικών μέτρων
Της καταβολής χρηματικών εγγυήσεων και σύνταξης ασφαλιστικών συμβολαίων
Υπ. απόφ. 167563/ΕΥΠΕ/2013
Της διατύπωσης του «ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος»

Υπ. απόφ. 36060/1155/Ε.103/2013
Της λήψης όλων των κατάλληλων προληπτικών αντιρρυπαντικών μέτρων
Της εφαρμογής των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ)»
Της διατύπωσης της σημαντικής έως καταστροφικής ρύπανσης
Της περιγραφής της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και την δευτεροβάθμια επεξεργασία τους.
Της περιγραφής των αναγκαίων μέτρων τα οποία καθορίζονται με βάση τα «συμπεράσματα βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ)» , όπως «οριακές τιμές εκπομπών», κατάλληλες απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους, των υπογείων υδάτων, την παρακολούθηση των εκπομπών, την σύνδεση του επιπέδου εκπομπών με τι «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» τις ενδεδειγμένες απαιτήσεις για την πρόληψη των εκπομπών, τα μέτρα για τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία και τις προσωρινές διακοπές, τους όρους για την αξιολόγηση  της συμμόρφωσης με τις «οριακές τιμές εκπομπών»
Την αποσαφήνιση εάν οι «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» περιγράφονται στα σχετικά «συμπεράσματα αναφοράς ΒΔΤ» και την εξασφάλιση των «επιπέδων εκπομπών» που συνδέονται με αυτές.
Του καθορισμού με την απαιτούμενη πληρότητα  των απαιτήσεων παρακολούθησης, των γενικών δεσμευτικών κανόνων του άρθρ. 14.

Αναγκαίο πλαίσιο σύνταξης Περιβαλλοντικής μελέτης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας είναι, όπως προκύπτει από την παρ. 3 (ΜΠΕ) της Ενοτ.  V.B  του κειμένου, η σύνταξη ΜΠΕ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο. Η τήρηση των προδιαγραφών αυτών  και η αποκατάσταση όλων των αποσιωπήσεων και παραποιήσεων που σημειώθηκαν στις προγενέστερες Περιβαλλοντικές Μελέτες για την σύνταξη της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας αποτελεί αναγκαία πράξη περιβαλλοντικής, νομικής και ηθικής δεοντολογίας.
Οι προδιαγραφές σύνταξης ΜΠΕ της παρ. 3 (ΜΠΕ) διακρίνονται από πληρότητα και οδηγούν με συνέπεια στην διαμόρφωση και διατύπωση όλων των όρων της παρ. 2 (ΑΕΠΟ) του παρόντος κειμένου, που οφείλει να έχει η νέα επικαιροποιημένη ΑΕΠΟ του έργου. Και τότε με τη συνδρομή στη διαβούλευση και του ενδιαφερόμενου κοινού,  θα κριθεί επί της ουσίας η  νομιμότητα της υπό τροποποίηση ΑΕΠΟ και η εφικτότητα του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας.
Συνεπώς αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα η σύνταξη ΜΠΕ για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας,  με βάση τους όρους της παρ. 3 (ΜΠΕ) ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι όροι της παρ. 2, (ΑΕΠΟ). Σημειωτέον ότι ο αρμόδιος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. για το απολύτως ανάλογο και ομοειδές έργο του ΧΥΤΥ Κεντρ. Κέρκυρας ( στα πλαίσια της Ανανέωσης/Τροποποίησης/Κωδικοποίησης των όρων της ΑΕΠΟ  της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρ. Κέρκυρας ) επέλεξε κατά το έτος 2016 την διαδικασία της σύνταξης ΜΠΕ. Το έργο βρίσκεται εντός των ορίων της ίδιας Διαχ. Ενότ. και διέπεται από τα ίδια θεσμικά και τα ίδια πραγματικά δεδομένα. Η τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση του  έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, αποτελεί πράξη ανεπίτρεπτης κακοβουλίας και επιβεβαιώνει την υποκρυπτόμενη σκοπιμότητα της δράσης
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με όσα περιεκτικά εκτέθηκαν στις Ενότ. Ι έως V και σε σχέση με το έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας συνάγονται τα ακόλουθα:
1. Το έργο είναι πολλαπλά και σωρευτικά παράνομο.
2. Η πρώτη Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΠΟ)/1999 για το έργο έχει επί της ουσίας ακυρωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας (1999).
3. Η ίδια ως άνω απόφαση κατέστη επιγενόμενα ακυρωτέα μετά την 30-09-2007, επειδή δεν εφαρμόστηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του εδαφ. 1 του άρθρ.  14 της ΚΥΑ 11014/703/2003.
4. Η μετέπειτα Απόφαση Ανανέωσης/Τροποποίησης της αρχικής και ανυπόστατης ΑΠΟ (1999) για το έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, με αριθμ. πρωτ. 1411/2010, είναι με τη σειρά της ανυπόστατη και δεν παρέχει την απαιτούμενη από το Ν. 1850/1986, όπως ισχύει, νομιμότητα στο έργο. (Κατά συνέπεια όσες ενέργειες έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 30-09-2007 και αφορούν το έργο, όπως η κατασκευή του, είναι παράνομες).
5. Με βάση το νέο ΠΕΣΔΑ (2016) η λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας δεν αποτελεί διαδικασία προτεραιότητας, αλλά προσωρινή εναλλακτική επιλογή, προκειμένου  να καλυφθεί το τυχόν ενδιάμεσο διάστημα που προσδιορίζεται από το χρόνο κορεσμού του διαθέσιμου κυττάρου του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του νέου προβλεπόμενου ΧΥΤΥ Κεντρ. Κέρκυρας. Ο τελευταίος (ΧΥΤΥ Κεντρ. Κέρκυρας) αποτελεί έργο απόλυτης προτεραιότητας.
6. Οι τασσόμενοι από το ΠΕΣΔΑ όροι για την προσωρινή λειτουργία του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας είναι οι ακόλουθοι:
α.  Να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ και
β. Να λειτουργήσει μόνο κατά το Μεταβατικό Στάδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων  της ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας. Το Στάδιο αυτό δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την έναρξη λειτουργίας του και δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν του έτους στόχου 2020 (ΕΣΔΑ/ΠΕΣΔΑ Ιον. Νήσων).
7. Συνεπώς, το παράνομο έργο του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας καταχρηστικά και  σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ, είναι δυνατόν να   λειτουργήσει μόνο ως ΧΥΤΥ, με καταληκτική όμως ημερομηνία την 31-12-2019.
8. Οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το έργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας, εντός της τασσόμενης χρονικής περιόδου, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο ισχύον ΠΕΣΔΑ, είναι κυριολεκτικά ανέφικτες. Και τούτο συμβαίνει επειδή θα πρέπει προηγουμένως, στην Περιφ. Ενότ. Κέρκυρας να υλοποιηθούν όλες οι θεσμικά προβλεπόμενες δράσεις για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι (εκτροπή από την ταφή ποσοστού τουλάχιστον 75% των προτωγενώς παραγόμενων αποβλήτων αστικού τύπου και ειδικότερα 80% των Βιοαποβλήτων κ.α.). Η απλή εγκατάσταση της συστοιχίας των κινητών υποκατάστατων μηχανημάτων του Μεταβατικού Σταδίου Διαχείρισης, άγνωστων επί του παρόντος προδιαγραφών και δυναμικότητας  και πολύ περισσότερο η σκέτη δεματοποίησή τους δεν επαρκεί.
9. Επισημαίνεται ότι από τις 37 δράσεις (εγκαταστάσεις και δραστηριότητες) που απαιτούνται για την επίτευξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων στην Ενότ. Κέρκυρας (οι 12 όφειλαν ήδη να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Α΄ εξάμηνο του 2017) επί του παρόντος δεν έχει υλοποιηθεί καμιά, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν καν δρομολογηθεί ! Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μεταξύ των δράσεων αυτών οι οποίες όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί, συγκαταλέγονται η Πρωτογενής Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με χωριστή συλλογή των Βιοαποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι υποδομές του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους δύο Δήμους της Ενότ. Κέρκυρας, η εγκατάσταση και λειτουργία της συστοιχίας κινητών μηχανημάτων του Μεταβατικού Σχεδίου Διαχείρισης, η υλοποίηση όλων των συνοδών έργων και υποδομών στην ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας.
10.  Οι υπόχρεοι φορείς της Αυτοδιοίκησης, αντιστρέφοντας την αξιολόγηση  και τις σχετικές προτάσεις του ΠΕΣΔΑ, ενώ έχουν «παγώσει» τις διαδικασίες δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ  στην Κεντρ. Κέρκυρα, προωθούν μονομερώς και κατά τρόπο πρωθύστερο το παράνομο έργο του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας.
11. Η στοχευμένη επιδίωξη λειτουργίας του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας θα αποδειχθεί όχι μόνον μάταιη αλλά και καταστροφική για την ανθρωπογεωγραφία της Νότ. Κέρκυρας και δευτερογενώς ολόκληρης της Κέρκυρας. Μάταιη, γιατί, εφ’  όσον επιχειρηθεί να λειτουργήσει υπό τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν στην Διαχ. Ενότ. Κέρκυρας και  εκτός των προϋποθέσεων που θέτει ο ΠΕΣΔΑ, πολύ γρήγορα η μικρή διαθέσιμη χωρητικότητα του Α΄ κυττάρου θα κορεσθεί (σε χρονικό διάστημα της τάξεως του ενός το πολύ χρόνου αν λάβουμε υπ’  όψη μας ότι μόνον οι προς εναπόθεση ιλύες των εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμού Αστικού Τύπου ανέρχονται σε 11.000 τόνους ετησίως).  Καταστροφική, γιατί πέραν του παραπλανητικού και προσωρινού εφησυχασμού που θα προκαλέσει, όχι μόνον δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά αντίθετα θα το μεταφέρει στο άμεσο μέλλον διογκωμένο.
12.  Η ακολουθούμενη διαδικασία Ανανέωσης/Τροποποίησης της ανυπόστατης ΑΕΠΟ 2010 του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας δεν είναι νόμιμη (σύμφωνα με την παρ. 18 του κεφ. Γ 2 της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων «Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση έργων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που δεν είναι σε συμφωνία με τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το ΕΣΔΑ»). Εξ άλλου, σύμφωνα με την παρ. 9.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Υπ. απόφ. 48963/2012 « η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη δεν αντίκειται σε πολεοδομικές ή άλλες ειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής».
13. Η προτεινόμενη Μελέτη Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας δεν κρίνεται επαρκής και αντικειμενική.
14. Με βάση όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενες Ενότητες του παρόντος ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ προκύπτει ότι, εφ’  όσον η αρμόδια για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αρχή αγνοήσει τα κρίσιμα ζητήματα περί νομιμότητας του έργου και συνεργήσει στην προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης του, οφείλει τουλάχιστον να ζητήσει από τον επισπεύδοντα φορέα τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου η νέα ΑΕΠΟ για το έργο να μπορεί να καλύψει τις προδιαγραφές και το σύνολο των περιεχομένων που απορρέουν από το Ν.4042 και των κανονιστικών του διατάξεων. [παρ. 2. (ΑΕΠΟ) της Ενοτ. V. Β. του  παρόντος ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ]. Η ανάγκη σύνταξης ΜΠΕ προκύπτει και λόγω των σοβαρότατων αρνητικών επιπτώσεων που θα επιφέρει στο περιβάλλον η τυχόν του λειτουργία του έργου σύμφωνα με τα πολυπληθή αποδεικτικά τεκμήρια που διατυπώνονται στην ίδια ως άνω Ενοτ. V. Β.
15. Επισημαίνουμε ότι κατά τη δεκαετία 1996-2006 το Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας μεθόδευσε και πέτυχε,  καταστρατηγώντας τις διαδικασίες, την απαλλαγή της Βόρειας Κέρκυρας από οχλούσες χρήσεις τύπου ΧΥΤΑ.
16. Κατά την τρέχουσα 10ετία το ίδιο Σύστημα επιδιώκει να απαλλάξει την Κεντρ. Κέρκυρα από οχλούσες χρήσεις τύπου ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας και να μεταφέρει, εκ των ενόντων, το βάρος της Διαχείρισης στην πλέον ακατάλληλη, με όλα τα κριτήρια, περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Για το λόγο αυτό η παρελθούσα Περιφερειακή Αρχή αρνήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ για την Ανανέωση/Τροποποίηση/Κωδικοποίηση της ΑΕΠΟ όλων των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας (2011) και να εγκρίνει τη Μελέτη Επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων (2012). Ακολούθως η σημερινή  Δημοτική αρχή, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αδικαιολόγητα ακύρωσε τη δημοπράτηση της  Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας χωρίς ισοδύναμη εναλλακτική λύση και στη συνέχεια επεδίωξε την επαναχωροθέτηση ολόκληρης της ΟΕΔΑ (Κεντρ. Κέρκυρας) σε άλλη άγνωστη περιοχή. Σημειωτέον ότι ο  υπόχρεος για την υλοποίηση του έργου της ΜΠΕ φορέας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Διαχ. Ενοτ. Κέρκυρας) δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την δημιουργία της νέας εγκατάστασης (ΜΕΑ) ( για παράδειγμα την εξασφάλιση της αναγκαίας γης)), ενώ σύμφωνα με τον οικείο ΠΕΣΔΑ, η μονάδα πρέπει να έχει υλοποιηθεί προ του καταληκτικού έτους στόχο 2020. 
17. Η διαχρονική όσο και ρατσιστική αυτή τακτική με την οποία οι υπόχρεοι να υλοποιήσουν τις προτάσεις του οικείου ΠΕΣΔΑ φορείς, αφού συστηματικά  κωλυσιεργούν στον τομέα της προώθησης των προγραμμάτων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, στη συνέχεια επιδιώκουν να «ξεφορτωθούν» τα σκουπίδια στην περιοχή της Λευκίμμης, προκειμένου να συγκαλύψουν το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν, αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες που συνεπάγονται οι πράξεις τους.
18. Για τον λόγο αυτό ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α .προβαίνει σε παράνομες και αυθαίρετες κατασκευές στο έργο του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας χωρίς να περιμένει την νέα ΑΕΠΟ και χωρίς να υποβάλλει στην αρμόδια Περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας σχετικό Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 11 του Ν. 4014/2011. Τα γεγονότα καταδεικνύουν ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α αντιμετωπίζει εικονικά και προσχηματικά την διαδικασία. Και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η άνευ όρων λειτουργία του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας. Για τον λόγο αυτό  υπέβαλλε από το έτος  2015  σχετικό αίτημα χορήγησης Άδειας Λειτουργίας από τις αρμόδιες Περιφ. Υπηρεσίες  χωρίς να έχει υλοποιηθεί καμία απολύτως προϋπόθεση πιέζοντας αθέμιτα και αντιδεοντολογικά την Περιφερειακή Αρχή.
19. Στις ολέθριες αυτές ενέργειές τους οι υπόχρεοι φορείς δεν λαβαίνουν υπόψη τους την απουσία συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας και τη γενικευμένη αντίστασή της στο επιχειρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα, αρνούμενη να γίνει το εξιλαστήριο θύμα μιας διαχρονικής σκευωρίας.

VII. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Με βάση τα εκτεθέντα οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να παρακάμψουν τις αγκυλώσεις τους  και τις τυχόν όποιες σκοπιμότητες που μέχρι σήμερα κυριαρχούν και άμεσα και ταυτόχρονα να δρομολογήσουν όλες τις διαδικασίες και τα έργα που προβλέπουν οι Σχεδιασμοί και οι Αποφάσεις,  στις οποίες οι ίδιοι συμμετείχαν για το φλέγον ζήτημα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ενότ. Κέρκυρας, όπως :
- ο ΕΣΔΑ (2015)
- ο ΠΕΣΔΑ (2016)
- το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ενότ. Κέρκυρας (2016)
- η ΑΕΠΟ της Οργανωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρ.  Κέρκυρας όπως ισχύει (2016).
Η επιλογή  αυτή είναι επιβεβλημένη από το Νόμο, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα για να αποφευχθεί η ολοσχερής περιβαλλοντική καταστροφή στον τομέα της Διαχ. των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφ. Ενότ. Κέρκυρας και θεωρούμε ότι θα τύχει γενικής συναίνεσης και αποδοχής από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίων Νήσων οφείλει εκ του Νόμου και εναρμονιζόμενη με την ως άνω  πρόταση ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ να απορρίψει ως παράνομο το κρινόμενο αίτημα του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α., σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Ν. 4014/2011. Εφόσον ηθελημένα και αυθαίρετα αγνοήσει ουσιώδη ζητήματα νομιμότητας αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, οφείλει, τουλάχιστον, να ενεργήσει σε σχέση με την υπό εξέλιξη διαδικασία Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας, σύμφωνα με την παρ. 4 των άρθρων 5 και 6 του Ν. 4014/2011 και των κανονιστικών τους διατάξεων και να απαιτήσει από τον υπόχρεο φορέα την υποβολή ΜΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. (ΜΠΕ) της Ενότ. V. Β.  του παρόντος, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα όλες τις μέχρι σήμερα παραποιήσεις και αποσιωπήσεις κρίσιμων στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και εφαρμόζοντας όλα τα κριτήρια σύννομης χωροθέτησης που απορρέουν από τον επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ /ΠΕΣΔΑ και την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Στο σημείο αυτό δηλώνουμε ότι εφ’  όσον οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες για το τρέχον ζήτημα της Ανανέωσης/Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του παράνομου έργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας δεν ενεργήσουν σύννομα, θα αντιδράσουμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον με όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει ο νόμος.ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από Ιουλίου 2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας
στοιχεί με α.α.1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,18 και 19

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
                                                                                                             Ο Γραμματέας                                                                                                                                               
                                                                                                               Αριστοτέλης Κοτινάς

ΔΕΙΤΕ ένα BINTEO του 2008 που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο