ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Κατεπείγουσα συνεδρίαση την Πέμπτη του Δημοτικού Συμβουλίου
 Κατεπείγουσα συνεδρίαση την Πέμπτη του Δημοτικού Συμβουλίου
         
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη 08 Μαρτίου, στις19.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–ΡεπόΚυριότερο θέμα είναι ο καθορισμός των χώρων για τη χρήση παραλιών και αιγιαλού για ομπρελλοκαθίσματα και καντίνες καθώς και άλλα θέματα υπηρεσιακού χαρακτήρα.

Η πρόσκληση της Προέδρου με την ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 08 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων ομπρελών – ανακλίντρων (ομπρελοκαθίσματα) και αναψυχής και χαλάρωσης λουμένων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-4/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-7/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητές : κ.κ. Β.Α. Μπαλής – Γ.Η. Παντελιός).

2. Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-2/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-8/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής» (Εισηγητές : κ.κ. Β.Α. Μπαλής – Γ.Η. Παντελιός).

3. Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την τοποθέτηση και λειτουργία τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-
3/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-9/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητές : κ.κ. Β.Α. Μπαλής – Γ.Η. Παντελιός).

4. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4-87/26-02-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για «παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις και στους χώρους α) Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας, β) Αμαξοστασίου Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι :

Για τα θέματα 1-3, πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άμεσα για τον καθορισμό χώρων και μισθωτικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».

Για το 4ο θέμα, κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την προώθηση σημαντικών ζητημάτων του Δήμου Κέρκυρας.

Για το 5ο θέμα, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4-87/26-02-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού μας Συμβουλίου σε συγκεκριμένους κωδικούς πιστώσεων των διαγωνισμών προμηθειών που χειρίζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Για το 6ο θέμα, απαιτείται η άμεση εξέλιξη των διαδικασιών για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας και του αμαξοστασίου.