ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Δευτέρα 2/4Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Δευτέρα 2/4

Με 55 θέματα συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα στις 7μμ. το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδριακή αίθουσα του Μον-Ρεπό για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

Ανακοινώσεις.

Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-1/27-03-2018 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας «Τροποποίηση – συμπλήρωση της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας  με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την Ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Πολύ-προϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. αριθμόν 18-714/15.11.2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα»  από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα» από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κέρκυρας στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δήμου Κέρκυρας και Ιδρύματος «Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά» για την πράξη «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κέρκυρας στην πρόσκληση IIΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κέρκυρας στην πρόσκληση Ι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την "Κοινωνία του Gigabit, 2025” του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU)  για την ανάπτυξη δικτύων WiFi (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «IRC – HERMES (InterRegional culture Management e-System)» του Προγράμματος «Βαλκανικής – Μεσογείου» (Balkan- Mediterranean) 2014-2020 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Οθωνών, Μαθρακίου, Ερείκουσας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικού – μειωτικού, του έργου «Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικού, του έργου «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ‘Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού Δήμου Κέρκυρας’» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως στην Εταιρεία GRAND THORNTON της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλων έργων προς ένταξη στις διατάξεις του ν. 3889/2005 και υποστήριξη μέχρι και την ένταξη στον κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ» Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Έγκριση χορηγήσεως άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Θεοφύλακτου του Άγγελου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-2/15-12-2017 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση σχεδίου 4ης επικαιροποιημένης έκδοσης Χάρτα Δημότη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 41797/16-03-2018 ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Έγκριση απευθείας αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Σωκρακίου της Δ.Ε. Φαιάκων για την εγκατάσταση παιδικής χαράς, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/2017 Απόφασης της Τοπικής Κοινότητας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 10-15/20-03-2018 και 11-14/28-03-2018 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-13/20-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Δ’ Τρίμηνο) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 5-124/08-03-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως προς το σκέλος της διαγραφής χρηματικών καταλόγων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση επιστροφής τελών στον κ. Χρύσανθο Δούκα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή ποσού στον κ. Σπυρίδωνα Ριγανά του Κωνσταντίνου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή ποσού στον κ. Σπυρίδωνα Σουέρεφ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στην εταιρεία ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στην εταιρεία ΛΑΤΣΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στην εταιρεία Α. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ – Π. ΓΑΛΛΙΑ Ο.Ε., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στον κ. Ιωάννη Λούβαρη του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στην κ. Ερεφίλη Κοροξενίδου του Γεωργίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή συνολικού ποσού στην εταιρεία ΛΙΜΠΡΟ ΝΤΟΡΟ Α.Ε.», ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση α) διαγραφής βεβαιωθέντος τέλους και β) επιστροφής ποσού στον κ. Σάββα Καρδάμη του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση α) διαγραφής από χρηματικό κατάλογο και β) επιστροφής ποσού στην κ. Σοφία Βαρότση του Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι Σωτηρίας Φερεντίνου του Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

Έγκριση ανακήρυξης της Δόκτορος Lee G. Durrell σε επίτιμη δημότισσα Δήμου Κέρκυρας και απονομής σε αυτήν του Αργυρού Μεταλλίου Κερκυραϊκής Αξιοσύνης και Καλλιτεχνικού Διπλώματος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Οικονομική επιχορήγηση του πολιτιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Οργανισμός Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων» για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Έγκριση αιτήματος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας, το Διεθνές Συνέδριο «SimUnESco 2018» που αφορά στην Προσομοίωση της λειτουργίας των οργάνων του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών της Unesco» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Έγκριση αιτήματος του Ιδρύματος Κερκυραϊκής Κληρονομιάς (Corfu Heritage Foundation) να τεθούν υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας οι εορταστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει για την επέτειο των 200 ετών από της ιδρύσεώς του στην Κέρκυρα και τη Μάλτα του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 05-01/22-03-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) οικονομικού έτους 2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-3/27-03-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η/2018)» (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).

Έγκριση του από 13-02-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου των εργασιών «Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασιτισμός, τοποθέτηση microchip κ.λ.π.) (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

Έγκριση του από 20-03-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου των εργασιών «Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασιτισμός, τοποθέτηση microchip κ.λ.π.) (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου των εργασιών «Εκπόνηση μελέτης H.A.C.C.P για τα Δημοτικά σφαγεία» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου των εργασιών «Απομάκρυνση ριζικών υπολειμμάτων από πεζοδρόμια στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Έγκριση α) της μετάβασης του Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας κ. Β. Καββαδία στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

Έγκριση α) της συμμετοχής του Αντιδημάρχου Δήμου Κέρκυρας κ. Α. Γουλή στην Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee) του έργου “APPRODI - From ancient maritime routes to eco-touristic destinations” του προγράμματος Αδριατικής Ιονίου 2014 – 2020 (Adriatic – Ionian Pogramme), β) της μετάβασής του στο Teramo, Ιταλίας και γ) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

Εκπροσώπηση του Δήμου Κέρκυρας στις εορταστικές εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας Βενετίας, έγκριση μετακίνησης της αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στη Βενετία για τον ανωτέρω σκοπό και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στην εκδήλωση που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων με θέμα «Ελλάδα – Σερβία μέσα στο χρόνο», έγκριση της μετακίνησης στα Ιωάννινα για τον ανωτέρω σκοπό και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Αποδοχή παραιτήσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάρκου Πρεντουλή από Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός νέου Προέδρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κέρκυρας, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση του 14ου Δ.Σ. και του Δ.Σ. Γουβιών» Δήμου Κέρκυρας. Συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κέρκυρας, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα  Συμπλήρωσης αποχετευτικών δικτύων Λευκίμμης». Συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κέρκυρας, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή δημοτικών κτιρίων Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων - Κασσωπαίων» Δήμου Κέρκυρας. Συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.