ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου


Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως  διατυπώνεται  στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου

Νομοσχέδιο

Πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διατυπώνεται σαφώς στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις":

Στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου για τις δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης, σχετικά με το σκοπό και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναφέρεται ότι αυτό μπορεί να γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με: δδ. Την αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των λοιπών απασχολούμενων που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του. Το άρθρο 53 έχει ως εξής: