ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

30 θέσεις εργασίας στην Κέρκυρα


30 θέσεις εργασίας στην ΚέρκυραΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:

Συντονιστής/τρια 1 (ένας-μία)
Επιμελητές/τριες 2(δύο)
Ομαδάρχες 7 (επτά)
Γιατρός 1 (ένας - μία)
Νοσοκόμος/μα 1 (ένας - μία)
Γυ μναστές/στριες 2(δύο)

Ειδικός συνεργάτης- 1 (ένας - μία)
Ψυχαγωγός
Ειδικός συνεργάτης Χειροτεχνίας 1 (ένας - μία)
Διαχειριστή ς/στρια 1 (ένας - μία)
Βοηθός 1 (ένας - μία)

Μάγειρας /ισσα 1 (ένας - μία)
Βοηθός μάγειρα 1 (ένας - μία)
Αποθηκάριος 1 (ένας - μία)
Ειδικός Τεχνίτης 1 (ένας - μία)
Φύλακας 1 (ένας - μία)
Ναυαγοσώστης / τρια 1 (ένας - μία)
Εργάτες/τριες-προσωπικό βοηθητικών εργασιών 5 (πέντε)
Προσωπικό Καθαριότητας 1 (ένας - μία)

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πεντέλης
Θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας),
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας, Σαμάρα 13, ισόγειο (κτίριο πρώην Νομαρχίας), Τ.Κ. 49100, εντός προθεσμίας τεσσάρων (04) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Τετάρτη 11/7/2018 έως και Δευτέρα 16/7/2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661 3 62147
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (01) τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr) καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης.