ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

ΧΥΤΑ Τεμπλονίου: Κλείνουν τα κύτταρα – Πρόστιμα στο ΣΥΔΙΣΑ


ΧΥΤΑ Τεμπλονίου:  Κλείνουν τα κύτταρα – Πρόστιμα στο ΣΥΔΙΣΑ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
κλείνουν οριστικά τα τρία  κύτταρα (Α, Β και Γ) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας,
Το δελτίο τύπου της Περιφέρειας :

Τηρώντας τις βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, όπως ορίζεται από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, προχώρησε, μετά από εισήγηση της Δ/νσης  Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ, στην οριστική διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων στα κύτταρα (Α, Β και Γ) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας, με διατήρηση στο χώρο αυτό μόνο της λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τις υπ΄αρ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-65Η) και 9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) ΑΕΠΟ και τον εγκεκριμένο (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που  εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και αφορούν τη μεταβατική φάση της επεξεργασίας  των στερεών αποβλήτων.

Ταυτόχρονα με την απόφαση αυτή υποχρεώνεται ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας σε υλοποίηση σχεδίου ενεργειών για την πλήρη αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Τέλος για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και κανόνων ορίστηκε από την ΠΙΝ, διοικητικό πρόστιμο στο  ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, συνολικά εκατό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) , εκ των οποίων,  το πρόστιμο των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) είναι για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και το πρόστιμο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) είναι για την παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02.

Παράλληλα στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, θα επιβληθεί πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης διάθεσης απορριμμάτων στα κύτταρα Α, Β και Γ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 30του Ν.1650/86. Η παράβαση θα διαπιστώνεται με πράξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων