ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

«Δικαίωση» και κοροϊδία το πρόστιμο 8.000 € από την Περιφέρεια στον Σύνδεσμο Καθαριότητας για το ΧΥΤΑ Λευκίμμης.

 

«Δικαίωση» και κοροϊδία το πρόστιμο 8.000 € από την Περιφέρεια στον Σύνδεσμο Καθαριότητας για το ΧΥΤΑ Λευκίμμης.


Διπλή ανάγνωση έχει το διοικητικό πρόστιμο 8.000 € για παραβιάσεις των όρων της προσωρινής αδειοδότησης, στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης επιβλήθηκε στον ΣΥΔΙΣΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου. Από τη μια "δικαιώνει" τους Λευκιμμιώτες που υποστήριζαν ότι τα δέματα που ρίχνονταν ήταν σύμμεικτα σκουπίδια μετατρέποντας σε χωματερή τον ... πρώην ΧΥΤΥ και από την άλλη κοροϊδία τόσο για το "φτηνό' " πρόστιμο, όσο και για την εμμονή της ΠΙΝ, μαζί με Δήμο και Κυβέρνηση να θάψουν τη Λευκίμμη και τη Νότια Κέρκυρα στα σκουπίδια.

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας καλείται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα όλες τις φθορές στα δέματα,καθώς και να συμμορφωθεί άμεσα με τους όρους της ΑΕΠΟ.

Η απόφαση της Περιφέρειας στη “Διαύγεια”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86, ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας (ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

–  Για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του Ν.1650/86, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ  Για την παραβίαση του άρθρου 4 της ΚΥΑ 50910/2727/03,·(3.000,00 €)  πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)

–  Για την παραβίαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/03, πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)

–  Για την υποβάθμιση περιβάλλοντος, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει.

Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% (ήτοι 4.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) και κατά 50% (ήτοι 4.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64114 υπέρ της Π.Ε. Κέρκυρας. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση της οφειλής του με βάση την παρούσα απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή του, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση εξόφλησης της οφειλής.

2. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας καλείται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα όλες τις φθορές στα δέματα, να απομακρύνει τα μη δεματοποιημένα στερεά απόβλητα καθώς και τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται στα δέματα και να προβεί άμεσα στο δειγματοληπτικό έλεγχο των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των δεμάτων υπολείμματος προκειμένου αυτά να είναι αποδεκτά καθώς και να συμμορφωθεί άμεσα με τους όρους της ΑΕΠΟ
3. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες
4. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τυχόν δικές της ενέργειες ως περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας Αρχής
5. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες
6. Να διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1650/86, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας για τυχόν δικές της ενέργειες
7. Το ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να προβεί εντός τετραμήνου, σε νέα περιβαλλοντική επιθεώρηση προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και η συμμόρφωση του ΣΥΔΙΣΑ Ν.Κέρκυρας με τις προαναφερόμενες ενέργειες της παραγράφου 2.