ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Καλοπληρώνονται Περιφερειάρχες - Δήμαρχοι - Αντιδήμαρχοι - Πόσα παίρνουν


Τι μισθό παίρνουν οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε  σε ΦΕK την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 καθορίζονται οι αποδοχές δημάρχου, αντιδημάρχου, προέδρου δημοτικού συμβουλίου, γενικού γραμματέα δήμου, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη.

Επίσης, καθορίζονται οι αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων. Οπως είναι γνωστό  οι αντιμισθίες των αιρετών Α΄& Β΄βαθμών Αυτοδιοίκησης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο Περιφερειάρχης & ο Δήμαρχος Κέρκυρας έχουν λαμβάνειν 4.631 € μηνιαίως. Αφού, όπως αναφέρει η ΚΥΑ  η αντιμισθία τους είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ο βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 3.231 €. Αθροιζόμενες με το προβλεπόμενο στο άρθρο 16 επίδομα θέσης ευθύνης (1.400 €) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 4.631 € μηνιαίως.

 Η ΚΥΑ που καθορίζει τις αντιμισθίες

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αλέξη Χαρίτση (ΥΠ.ΕΣ.) και Γιώργου Χουλιαράκη (Αν.ΥΠ.ΟΙΚ.) καθορίστηκαν οι  αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων, ως ακολούθως:

α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%)των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχωντων δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000)έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.
β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου. Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή.

α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχηείναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%)των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το είκοσι έξι και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (26,3%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται ατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν.3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη της πάσης φύσεως αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, που ανέρχονται σε 4.631 € μηνιαίως οι αντιμισθίες των αιρετών είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   4.167,00€

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.125,25€

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 4.167,00€

ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.997,00€

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.500,00€

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 2.083,50€

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.498,00€

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.250,00€

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.096,00€

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 875,00€

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 629,00€

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 525,00€

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 2.708,55€.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η ενημέρωση από τον Δήμο Κέρκυρας κάνει λόγο για μηνιαία αποζημίωση Δημάρχου 2.900€ & αντιδημάρχων 1800€. Πιθανόν να υπολογίζουν μόνο τον βασικό μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και όχι της πάσης φύσεως αποδοχές, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που κατέχουν αυτοδιοικητικές θέσεις ευθύνης επιλέγουν να λαμβάνουν ή την αντιμισθία, ή τον μισθό τους.

 Τα έξοδα παραστάσεων των δημοτικών συμβούλων

Η αποζημίωση αυτή, η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια. Δικαιούχοι της καταβολής αποζημίωσης είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι των οποίων η κατοικία τους βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου, έστω κι αν η δημοτική ή τοπική κοινότητα στην οποία διαμένουν βρίσκεται εντός της δημοτικής ενότητας που φιλοξενεί την έδρα του δήμου. Σύμφωνα με την διάταξη : «Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.», κάτι που σημαίνει ότι το ύψος της αποζημίωσης θα είναι 42,75 ευρώ ανά συνεδρίαση. Εφόσον οι συνεδριάσεις που αποζημιώνονται θα είναι το πολύ τέσσερις ανά μηνά, το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημιώσεις θα είναι 170 ευρώ. Στον Δήμο Κέρκυρας έχει αποφασιστεί να αποζημιώνονται τρεις συνεδριάσεις το μήνα και όχι τέσσερις.

ΠΗΓΗ: corfutvnews.gr