ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Συνεδρίαση της ΠΕΔΙΝ, στην Κέρκυρα την ΠαρασκευήΣυνεδρίαση της ΠΕΔΙΝ, στην Κέρκυρα την Παρασκευή

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή η ΠΕΔΙΝ στην Κέρκυρα.

Αναλυτικά:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εισηγητής: Γιώργος Καμίνης Δήμαρχος Αθηναίων, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, Πρόεδρος
της Επιτροπής της ΚΕΔΕ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. α) Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης του έργου «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών
για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών
δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»
β) Υλοποίηση σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση
και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού –
Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού
-Πιλοτική λειτουργία.»
γ) Συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για «Ενεργειακή
αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων δημοτικού
φωτισμού μικρών νησιών»
δ) Έκδοση Λευκώματος ΠΕΔ-ΙΝ
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

4. α) Ενημέρωση για το νέο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ.
β) Απολογισμός πάγιας προκαταβολής 2018
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.
5. Συνεργασία ΠΕΔ-ΙΝ, Δήμου Λευκάδας και Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας για
την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας
και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
6. Εισηγήσεις για την έγκριση Πρακτικών:
α) Επιτροπής Αξιολόγησης – Παραλαβής Έργου Συντήρησης και Αναβάθμισης
Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ.
β) Επιτροπής Αξιολόγησης Έργου CRAFT LAB στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG IPA II «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
γ) Επιτροπής Αξιολόγησης Έργου 4PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG V-A «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.
7. α) Ενημέρωση και εισηγήσεις για έγκριση τευχών δημοπράτησης:
Έργου CRAFT LAB
β) Ενημέρωση και εισηγήσεις για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και δράσεων:
Έργου 4PLUS
Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

8. Ενημέρωση σχετικά με:
α) Έργο “CULTURALION”, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων
Νήσων, Πρόσκληση ΙΟΝ49
β) Έργο SaveMedCoasts, DG-ECHO-Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
γ) Έργο ΟΤΡΙΟΝΣ, Πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»
δ) 4th Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

9. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

10. Υποβολή Προτάσεων Έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
α) Έργο “FOODTOUR” στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
β) Έργο “UNERGA” στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
γ) Έργο “CHOOSE SUSTAINABILITY” στο Πρόγραμμα Interreg MED 2014-
2020.
δ) Έργο “TOURIST ACCELERATOR” στο Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Έργου
“Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ”.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

12. α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
β) Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Λοιπά θέματα