ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 85 (!) θέματα Δευτέρα 8/4


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 85 (!) θέματα Δευτέρα 8/4

Τακτική Συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού  Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα της Ιονίου Βουλής, στις 08 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :1. Ανακοινώσεις.

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

4. Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου της αποκατάστασης του Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για τη διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 στα Κρητικά της Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Κοντοκαλίου της Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

7. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «International Cultural HERitage Management e – System και ακρωνύμιο «IRC – Hermes» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Εργασίες συντήρησης, στεγανοποίησης Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη φακέλου και συλλογή στοιχείων για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α. για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΙΟΝ57 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

10.  Έγκριση των από 14/09/2018 πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

11.  Έγκριση του από 21/03/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Συντήρηση  ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

12.  Έγκριση των από 14/09/2018 πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης «Εργασίες αποκατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Οθωνών – Μαθρακίου – Ερείκουσας» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).

13.    Έγκριση των από 28/12/2017 πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης «Εργασίες αποκατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Ερείκουσας – Οθωνών - Μαθρακίου» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).

14.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσει αναβάθμισης περιοχών Πεντοφάναρο και Ιόνιος Ακαδημία, παλιάς πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

15.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

16.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με θέμα «Ερευνητικές εργασίες δομήματος για το έργο αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφάλειας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

18.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και χορηγήσεως παρατάσεως των εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια & Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

19.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) των εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Φαιάκων – Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

20.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης τμημάτων δρόμων Αγ. Γορδίου & Κ. Γαρούνα» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

21.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων – Φαιάκων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

22.  Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

23.  Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

24.  Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

25.  Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσιων, Λευκιμμαίων (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

26.  Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

27.  Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

28.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

29.  Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών και δημοτικών κτιρίων Κέρκυρας – Εξειδίκευση της πίστωσης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

30.  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 3-132/12-03-2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την εκτέλεση μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

31.  Σύσταση - κατά τις διατάξεις των άρθρων 211 και 212 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - αναγκαστικής δουλείας διόδου υπέρ ακινήτου της ιδιοκτησίας του Δήμου Κέρκυρας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Γαστουρίου και σε βάρος όμορου ακινήτου ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

32.  Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς μελετητές της σύνταξης μελετών για τα Σχολεία α) Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Ποταμού και β) 14ο Δημοτικό (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

33.  Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό μελετητή για τη σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας στο έργο «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

34.  Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως συμβατικής προθεσμίας παράδοσης υλικών της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού Δ.Ε. Κερκυραίων & Δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

35.  Τμηματική κατάργηση διαδρομής ποδηλατοδρόμων εντός των οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

36.  Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους εργασιών αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

37.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

38.  Έγκριση λύσης σύμβασης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Εσπερίων» και της παραλαβής της Α’ Φάσης. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

39.  Μείωση απόστασης από υφιστάμενα κοιμητήρια της υδρογεωτεχνικής μελέτης των ‘Αγ. Σπυρίδωνα, Κωτσέλα», «Αγγλικό» και Τούρκικο Στρατιωτικό» των εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου των Π.Ε. Κωτσέλα, Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

40.  Μη χορήγηση προβλεπόμενης βεβαίωσης για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Μαυρίκια» του στάσιμου οικισμού Πλάτωνας, της Δ.Κ. Νυμφών, Δ.Ε. Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

41.  Έγκριση για την απευθείας αγορά οικοπέδου για πρόσβαση στο Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Σιναράδων της Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

42.  Δωρεάν παραχώρηση ανενεργού φυλακίου – κουβούκλιου στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

43.  Ακύρωση της υπ’ αριθμόν 27476/23-06-2017 σύμβασης μίσθωσης του κ. Μιχαήλ Βουρσούκη, λόγω διακοπής της επιχείρησης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

44.  Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

45.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-4/29-03-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας, περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

46.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-7/29-03-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί συμπλήρωσης Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

47.  Έγκριση του υπ’ αριθμών 1-26/12-05-2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

48.  Έγκριση του υπ’ αριθμών 2-4/22-08-2014 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

49.  Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-15/20-04-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

50.  Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-11/08-09-2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό   (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

51.  Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-12/08-09-2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό   (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

52.  Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-12/12-05-2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό   (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

53.  Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ, για τις υποθέσεις που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 13923/27-03-2019, 13924/27-03-2019, 13925/27-03-2019, 13926/27-03-2019, 13927/27-03-2019, 13928/27-03-2019, 13929/27-03-2019, 13930/27-03-2019 και 13931/27-03-2019 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

54.  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους, για την υπόθεση που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 14824/01-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

55.  Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για την υπόθεση που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 15437/01-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής  κ. Γ.Η. Παντελιός).

56.  Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο, για την υπόθεση που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 15612/04-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

57.  Έγκριση του από 07-12-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις εργασίες «Υπηρεσίες Ιατρού εργασίας έτους 2018» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

58.  Αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής για την εξασφάλιση εμπρόθεσμης καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση ΑΛΥΠΑ Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

59.  Έγκριση για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της σχολικής μονάδας του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).

60.  Έγκριση αύξησης του ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων και μετατροπή του από μερικής σε πλήρους απασχόλησης (Εισηγητής : Στ. Απέργης).

61.  Έγκριση του από 01/03/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 01 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

62.  Έγκριση του από 19/03/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 1η Οκτωβρίου 2018 έως 27 Φεβρουαρίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

63.  Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμόν 27-878/21-12-2018 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της σύμβασης «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Αχιλλείων και Παρελίων». (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).

64.  Οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-6/01-02-2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

65.  Επικαιροποίηση άδειας χρήσης θέσεως στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-7/01-02-2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

66.  Επικαιροποίηση άδειας χρήσης θέσεως στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-8/01-02-2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

67.  Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 11878/18-03-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

68.  Επιβολή προστίμου στην Εταιρεία «Ν. Ανδρέου – Ξ. Τσιάλος Ο.Ε.» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

69.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 6-1/27-03-2019 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ περί αναμόρφωσης (2ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).

70.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 05-04/22-03-2019  Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας, περί αναμόρφωσης (3ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).

71.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 07-02/03-04-2019  Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας, περί αναμόρφωσης (4ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).

72.  Έγκριση της παραχώρησης της χρήσης χώρου (πατάρι) του Πολιτιστικού Κέντρου Κομπιτσίου για τις ανάγκες του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου CORFU LEON Κομπιτσίου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

73.  Δωρεάν παραχώρηση δικαιώματος της χρήσης ενός γραφείου επί του Δημοτικού κτιρίου της Δ.Ε. Ερείκουσας, στον ΟΛΚΕ Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

74.  Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου – οικοπέδου στη θέση «Παναγιά» της περιοχής Γουβιών του Δήμου Κέρκυρας προς την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

75.  Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος επί των οδών Καποδιστρίου και Βασιλέως Γεωργίου Α’, που ανήκει στο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

76.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Σύλλογος «ΧΟΡΩΔΙΑ ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

77.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο αθλητικός Σύλλογος «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

78.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΝΗΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

79.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί το Σωματείο της «ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ». (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

80.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί το Σωματείο της «ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

81.  Έγκριση ώστε να τεθούν υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας οι διεθνείς αγώνες κολύμβησης «Corfu Emerald Cup 2019» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

82.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6431.001 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του Δήμου Κέρκυρας» για την προμήθεια εξωτερικών καρτών μνήμης usb-memory sticks, για την τουριστική προβολή του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

83.  Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6431.001 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του Δήμου Κέρκυρας» για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κέρκυρας σε ιστοσελίδα (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

84.  Έγκριση του από 20/3/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασιτισμός, τοποθέτηση microchip κ.λ.π.)» (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

85.  Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/07 για άδεια λειτουργίας τους».