ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 4/7


Κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 4/7


Την Πέμπτη 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τρεις κατεπείγουσες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις 7μ.μ, στις 9μ.μ και στις 10μ.μ.

Οι προσκλήσεις

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 4 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 , για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
2. Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
3. Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
4. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Κέρκυρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5. Συμπλήρωση της με αριθ. 9-345/17.05.2019 ΑΔΑ: 69ΤΩΕΑ-3ΞΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα με την «Έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2019 από το Δήμο Κέρκυρας». (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας σε δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
7. Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρίας, με βάση τον Ν.4611/2019. (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 18-1/25-06-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Δήμου Κέρκυρας με την εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 16-23/10-06-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
10. Έγκριση Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
11. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 7-327/25-4-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αγορά ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας». (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος – κ. Β.Α. Μπαλής).
12. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκριπερού» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο α) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΩΝΩΝ» β) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ» και γ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών «Εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ στο κτίριο ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
17. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, σχετικά με την κατάληψη από τρίτους εδαφικής λωρίδας κοινοχρήστου χώρου στη θέση ‘’Πετρώνας’’ εντός οικισμού Ποταμού της Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις οδών Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
20. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λεύκιμμαίων». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
21. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
22. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
23. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμος Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
25. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών-Φθορών Δημοτικών Οδών», Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

*Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014) και το άρθρο 2 παρ. 7 περ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας «ένα μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».
Ως εκ τούτου, κατά την Συνεδρίαση, το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει περί του εάν, εν έκαστον των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως υπάγεται εις την ως άνω νομοθετική πρόβλεψη και συνεπώς θα συζητηθούν και θα ληφθεί επ’ αυτών Απόφαση.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 και 163 του ν. 3463/2006, του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ειδική Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 04 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2014 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-6/09-04-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως ειδική κατεπείγουσα, για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου Κέρκυρας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ* Συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 04 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 22.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :

«Έγκριση του σχεδίου συμφωνίας στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

* Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, επειδή πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος χρήσης των χώρων του Δήμου Κέρκυρας που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα, στους  συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 65/20-06-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, στη με αριθμ. 14473/11.4.2012 (ΦΕΚ τ. Β’/1295) ΥΑ «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών» και στο ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α΄ 146/25.6.2002) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των  πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών».