ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Προσλήψεις 4 ειδικών συμβούλων στο Δ. Νότιας Κέρκυρας


Προσλήψεις 4 ειδικών συμβούλων στο Δ. Νότιας ΚέρκυραςΟ δήμος Νότιας Κέρκυρας γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση, με επιλογή τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών και
Β. καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό και αποδεικτικά των προσόντων τους ως εξής :

01. Τρεις θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, οι οποίες/οι θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους σε :
α) Αρχιτεκτονικές, Πολεοδομικές και Χωροταξικές Μελέτες.
β) Στατικές και υδραυλικές μελέτες και σε ζητήματα αποχέτευσης–ύδρευσης.
γ) Τεχνικά και δημόσια έργα.
02. Μία (1) θέση Ειδικής/ού Συμβούλου-Συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Οικονομολόγων, η/ο οποία/ος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και θα παρέχει κάθε βοήθεια της/του ζητηθεί από τον Δήμαρχο σε θέματα της ειδίκευσής της/του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο κατεύθυνσης Οικονομικών σπουδών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λευκίμμη 22.10.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 834 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : 21ης Μαρτίου 222Β 49080 Λευκίμμη Πληροφορίες Κων. Πανδής Τηλέφωνο : 2662360413 Τηλεομοιοτυπία : 2662360418 e-mail : kostas.pandis@1406.syzefxis.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση τεσσάρων (04) θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας με επιλογή (βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/ΦΕΚ143/τ.Α'/2007, όπως ισχύει). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρου 154 παρ. 1 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄43/9-3-2019). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/ τ. Α'/ 09.08.2019) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/ 7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-6-2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 5. Τις διατάξεις των άρθρων 213 του Ν. 4555/2019 (ΦΕΚ 133/ τ. Α'/ 19.07.2018) 6. Τις διατάξεις του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3234/τ. Β΄/22.08.2019). 7. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων γνωμών και συμβουλών προς τον Δήμαρχο. Α. Γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση, με επιλογή τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών και Β. καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό και αποδεικτικά των προσόντων τους ως εξής : Σελίδα 1 από 3 01. Τρεις θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, οι οποίες/οι θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους σε : α) Αρχιτεκτονικές, Πολεοδομικές και Χωροταξικές Μελέτες. β) Στατικές και υδραυλικές μελέτες και σε ζητήματα αποχέτευσης–ύδρευσης. γ) Τεχνικά και δημόσια έργα. 02. Μία (1) θέση Ειδικής/ού Συμβούλου-Συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Οικονομολόγων, η/ο οποία/ος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και θα παρέχει κάθε βοήθεια της/του ζητηθεί από τον Δήμαρχο σε θέματα της ειδίκευσής της/του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο κατεύθυνσης Οικονομικών σπουδών. Οι Ειδικές/οί Σύμβουλοι-Συνεργάτιδες/Συνεργάτες των ανωτέρω θέσεων υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται και ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής. Β. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια για ποια εκ των τεσσάρων (04) θέσεων ενδιαφέρονται και με συνημμένα στην αίτηση τα κατωτέρω (1-6) δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτών ή των ακριβών αντιγράφων τους: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή). 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά σε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με την εκάστοτε απαιτούμενη ειδίκευση των θέσεων, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς το είδος της ειδικής εμπειρίας. Η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 4. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής : Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση της/του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 5. Άδεια άσκησης επαγγέλαμτος, όπου απαιτείται. 6. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143 ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η πλήρωση των θέσεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 «Ειδικοί Σύμβουλοι-Επιστημονικοί ΣυνεργάτεςΕιδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.» μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ` της παραγράφου 3, άρθρου 163 ν. 3584/07 ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός, είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Σελίδα 2 από 3 επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δημάρχου. Γ. Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες, ημερήσιας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από 25.10.2019 έως και 01.11.2019, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, προς το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), 21ης Μαρτίου 222Β, 49080 Λευκίμμη, είτε αυτοπροσώπως στο ως άνω Τμήμα, στο ισόγειο του Δημοτικού Κτιρίου, κατά τις εργάσιμες ώρες (07.30' – 15.30'). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της υποβολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 2662360413 Δ. Η παρούσα γνωστοποίηση δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, αναρτάται στη Διαύγεια, το Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου µας. Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας