ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δευτέρα 7/10 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, στις 6 μμ το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με 58 θέματα.

Η πρόσκληση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 7 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Μετονομασία Δήμου (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
4. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους των εργασιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στα Διαπόντια Νησιά (Εισηγητής: κ. Ι. Σερεμέτης).
5. Έγκριση 11ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Ι. Σερεμέτης).
6. Έγκριση 24ης λειτουργίας και της λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού  του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και του Τμήματος  Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, για τους  μήνες  Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2019 (Εισηγητής: κ. Ι. Σερεμέτης).
7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 στους Κυνοπιάστες» Δ.Ε. Αχιλλείων. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (και του αναπληρωτή του) για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης (Εισηγήτρια: κα Π. Τζάννε).
8. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που θα εκτελεί ο πρώτος, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (και των αναπληρωτών τους), για τη συμμετοχή τους στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης (Εισηγήτρια: κα Π. Τζάννε).
9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που θα εκτελεί ο πρώτος, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (και των αναπληρωτών τους), για τη συμμετοχή τους στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης (Εισηγήτρια: κα Π. Τζάννε).
10. Έγκριση του από 29-08-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εφαρμογών λογισμικού των Διευθύνσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Καθαριότητας και Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγήτρια: κα Π. Τζάννε).
11. Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας», με κωδικό ΟΠΣ 5045778 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (Εισηγήτρια: κα Π. Τζάννε).
12. Αποδοχή χρηματοδότησης της δράσης με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Εισηγήτρια: κα Π. Τζάννε).
13. Έγκριση του από 26-08-2019 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των υπηρεσιών «αποστολή αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά και αποστολή δεμάτων και έντυπου ενημερωτικού υλικού για την προβολή του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγήτρια: κ. Π. Τζάννε).
14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων (συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017) (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων & Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
19. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
20. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
21. Προέγκριση χορήγησης 7ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για το υποέργο 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της Πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
22. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αυλής Δημοτικού Σχολείου Ποταμού Δ.Κ. Κερκυραίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Έργα περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
27. Έγκριση του από 26-8-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστικών μέσων και εξοπλισμού Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
28. Έγκριση του από 26-8-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
29. Έγκριση του από 8-8-2019 Πρακτικού αξιολόγησης (στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης) με τίτλο «παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου IRC – HERMES του προγράμματος «Βαλκανικής Μεσογείου 2014 – 2020» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος).
30. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα δωρεάν σπιρομετρικού ελέγχου, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
31. Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης (ΔΗ.ΜΟ.Π.) «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» (Εισηγήτρια: κ. Δήμαρχος).
32. Καθορισμός των κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού από 1.9 – 31.12.2019, ως δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
33. Ορισμός υπόλογου εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τις διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
34. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική διαχείριση Πρακτικών – φιλολογική επιμέλεια Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας (Συνεδριάσεις 1η έως 3η 2019), CD-ROM – Συνεδριάσεις, τεύχη» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
36. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 6-8/2015, 6-10/2015 και 6-14/2015 Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
37. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
38. Παροχή γνώμης για την παραχώρηση θαλάσσιου χώρου στην εταιρεία «COSMOTE AE» για την εκτέλεση του έργου «Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ελλάδα – Ιταλία. Προσαιγιάλωση θέσης Γλυφάδα Νήσου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
39. Μερική διόρθωση με ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 11-432/4-7-2019 Απόφασης του πρώην Δήμου Κέρκυρας με τίτλο «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 18-1/25-6-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Δήμου Κέρκυρας με την εταιρεία «ΔΙΟΝ Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
40. Έγκριση της υπ. αριθμόν  6-1/3.10.2019 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας «περί μεταστέγασης Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κέρκυρας» (Εισηγήτρια: κ. Μ. Ζερβού).
41. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια: κα Μ. Ζερβού).
42. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
43. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια: κα Μ. Ζερβού).
44. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
45. Έγκριση του από 21-08-2019 (χρήση 2019) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με τίτλο «Μυοκτονία, κωνωποκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεις & οφιοαπώθηση στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
46. Έγκριση του από 23-09-2019 (χρήση 2019) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με τίτλο «Μυοκτονία, κωνωποκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεις & οφιοαπώθηση στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
47. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη συνδιοργάνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας «Safe Corfu 2019» (Εισηγητής: κ. Θ. Γιώτης).
48. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «World Travel Market» στο Λονδίνο. Ορισμός εκπροσώπων που θα συμμετέχουν στην έκθεση (Εισηγητής: κ. Π. Βαρούχας).
49. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη. Ορισμός εκπροσώπων που θα συμμετέχουν στην έκθεση (Εισηγητής: κ. Π. Βαρούχας).
50. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (με τους αναπληρωτές τους) για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 186 παράγραφο 5 του Ν. 3463/2006, με θητεία έως 31/12/2019 (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
51. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (με τους αναπληρωτές τους) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Δημοπρασιών άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, με θητεία έως 31/12/2019 (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
52. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (και των αναπληρωτών τους), για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
53. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (με τον αναπληρωτή του), για τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα, αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444/τ. Β’/1999), όπως ισχύει (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
54. Ορισμός δύο Οργάνων (με δύο τουλάχιστον μέλη έκαστο), για τη σφράγιση των καταστημάτων και επιχειρήσεων, δικαιοδοσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την εκτέλεση διοικητικών Πράξεων. Το μεν 1ο για τις Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων, Ερείκουσας, Μαθρακίου και Οθωνών, το δε 2ο για τις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων και Παλαιοκαστριτών. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων (σε περίπτωση συμμετοχής και Δημοτικών Συμβούλων στα όργανα σφράγισης) (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
55. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (και του αναπληρωτή του), για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής με αντικείμενο τη διαπίστωση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (έως 50cc) και ποδηλάτων (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
56. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό, για το διάστημα μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
57. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (και του αναπληρωτή του) για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθμ. 43650/19 (ΦΕΚ 2213 Β/8-6-2019): «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών λειτουργίας παιδοτόπων» (Εισηγήτρια: κα Δήμαρχος).
58. Συγκρότηση επιτροπών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων α) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016) και β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).